Verkenning mogelijke aanpassingen publicaties jeugdhulp

Het CBS heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de statistieken over jeugdhulp alleen nog te publiceren in termen van het aantal unieke jongeren met jeugdhulp en niet langer ook in termen van het aantal hulptrajecten dat deze jongeren hebben ontvangen.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt en publiceert het CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In deze publicaties wordt onderscheid gemaakt tussen personen en trajecten. Een jeugdhulptraject is een aaneengesloten periode waarin een jongeren een bepaalde hulpvorm krijgt bij een bepaalde aanbieder. Een individuele jongere kan in een verslagperiode meerdere hulptrajecten tegelijk, of na elkaar krijgen. Het onderscheid tussen personen en trajecten leidt geregeld tot misverstanden en vergt veel uitleg. Ook is het concept ‘traject’ wat minder scherpomlijnd dan een persoon, zeker als een persoon van meerdere aanbieders jeugdhulp heeft gehad waarbij er zowel ambulante jeugdhulp als verblijfszorg is geleverd.

In dit rapport wordt verkend in hoeverre het mogelijk én zinvol is om in de publicaties van het CBS over jeugdhulp alle uitkomsten te presenteren in termen van het aantal unieke jongeren.
Op basis van dit rapport gaat het CBS in gesprek met partijen die betrokken zijn bij de Beleidsinformatie Jeugd om af te stemmen of de ideeën uit deze verkenning tot een verbetering van de bruikbaarheid van de statistieken zouden leiden.
De verkenning is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.