Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020

De tabel toont het aantal adviezen, meldingen, casussen en diensten in 2020 bij Veilig Thuis, waarbij sprake is van (vermoedens) van seksueel geweld.
Nederland telt 26 Veilig Thuis-organisaties, die het advies- en meldpunt zijn voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Veilig Thuis kan advies en ondersteuning geven over wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie.

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, onder andere over de afgegeven adviezen, de ontvangen meldingen en de uitgevoerde diensten. In aanvulling op de reguliere halfjaarlijkse publicatie van het CBS is deze tabellenset nu samengesteld. Deze tabellenset kijkt specifiek naar adviezen, meldingen, casussen en diensten waarbij sprake is van (vermoedens) van huiselijk geweld. De adviezen en meldingen worden daarbij nog uitgesplitst naar de rol van de adviesvrager/melder (wel of niet beroepsmatig) en naar de duur van het geweld.