Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

6. Terug in het onderwijs

Van de 44 duizend bbl-schoolverlaters met diploma uit schooljaar 2012/’13 is 11 procent in de vier jaar daarna teruggekeerd in het bekostigd onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om een terugkeer naar het mbo, maar ook om degenen die kiezen voor een opleiding in het hoger onderwijs. Schoolverlaters van de bol zijn vaker weer teruggekeerd in het onderwijs (23 procent). Dit komt enerzijds omdat schoolverlaters van de bbl gemiddeld ouder zijn. De groep ‘oudere’ bbl’ers bevat al veel mensen die, na een periode te hebben gewerkt, waren teruggekeerd in het onderwijs. Na afronding van deze opleiding ligt het minder voor de hand dat ze op korte termijn nog eens terugkeren. Anderzijds gaan jongere bol’ers vaker terug het onderwijs in dan bbl’ers van dezelfde leeftijd. Van degenen jonger dan 27 jaar keerde respectievelijk 23 en 15 procent terug.

6.1 Terugkeer in bekostigd onderwijs vier jaar na behalen diploma
 Totaal (%)Jonger dan 27 jaar (%)27 jaar of ouder (%)
Bol-voltijd met diploma23239
Bbl met diploma11157


Binnen de bbl zijn het vooral schoolverlaters van niveau 2 en 3 die terugkeren in het onderwijs. Van hen was 13 en 12 procent in de vier jaar na het verlaten van het onderwijsweer teruggekeerd. Bij niveau 1 en 4 was dit lager met respectievelijk 8 en 5 procent.

Een reden om terug te keren in het onderwijs voor bbl’ers is bijvoorbeeld om door te groeien in hun vak of juist om zich te laten omscholen. Om hier een indicatie van te krijgen is gekeken of het onderwijs waarin bbl’ers zijn teruggekeerd niveau verhogend was dan wel of dit onderwijs in een andere studierichting betrof. Bij veel van de ‘terugkeerders’blijkt het inderdaad te gaan om niveau verhogend onderwijs. Bij degenen die in 2013 een entreeopleiding afrondden was dit met 9 op de 10 het hoogst. Het gaat dan vooral om een niveau verhogende opleiding binnen het mbo. Hetzelfde geldt voor degenen die eerder bbl niveau 2 of 3 hebben gedaan. Ook zij keren vaak terug naar het mbo in een opleiding, maar dan van een hoger niveau. Omdat alleen de laatst gevolgde opleiding inde vier jaar na het verlaten van het onderwijs is bekeken, komt het voor dat een deel van de gediplomeerden vanuit een mbo-2 en mbo-3 opleiding binnen vier jaar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) volgt; zij haalden daarvoor nog een diploma van de middenkaderopleiding (mbo niveau 4). Bbl’ers van niveau 4 gaan bij terugkeer in het onderwijs relatief vaak naar het hoger onderwijs. Dat waren er bijna 8 op de 10. Het overige deel is bij terugkeer weer een mbo-opleiding gaan doen.

6.2 Niveau tot vier jaar na terugkeer in het bekostigd onderwijs van bbl-schoolverlaters uit 2012/’13
 Entreeopleiding (x 1 000)Niveau 2 (x 1 000)Niveau 3 (x 1 000)Niveau 4 (x 1 000)Hbo, Wo (x 1 000)Overig (x 1 000)
Entreeopleiding0,00,20,10,00,00,0
Niveau 20,00,21,30,30,10,0
Niveau 30,00,10,21,40,20,0
Niveau 40,00,00,10,10,70,0


Van de degenen die terugkeerden in het bekostigd onderwijs koos 77 procent voor een opleiding in dezelfde richting als de eerder afgeronde opleiding. Dit komt veel voorbij opleidingen in de richting zorg en welzijn (93 procent), informatica (88 procent) en techniek (83 procent). Daarentegen komt dit minder vaak voor in de richting onderwijs(niveau 4), waar een derde die terugkeerde opnieuw een opleiding volgde in deze richting; zij kozen na de opleiding van onderwijsassistent vooral voor de pabo (hbo).

6.3 Richting bij terugkeer in het onderwijs, bbl'ers vier jaar na verlaten opleiding
 Zelfde richting (%)Andere richting (%)
Gezondheidszorg en welzijn93,46,6
Informatica88,211,8
Techniek, industrie en bouwkunde83,416,6
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening61,838,2
Dienstverlening47,352,7
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging44,455,6
Onderwijs33,366,7