Bankenbelasting levert meer dan een half miljard euro op

Sinds juli 2012 is de Wet bankenbelasting van kracht. In het vierde kwartaal van 2012 vond de eerste inning van de bankenbelasting door de Belastingdienst plaats. Deze inning heeft de overheid 536 miljoen euro opgeleverd. Dit is 64 miljoen euro minder dan de overheid verwachtte. Bij het aannemen van de Wet bankenbelasting ging zij uit van een opbrengst van 600 miljoen euro over 2012. Voor de banken had de invoering van de bankenbelasting een negatief effect op de nettowinst.

Bankenbelasting moet het financiële stelsel gezonder maken

Banken hebben verschillende mogelijkheden om de door hen verstrekte kredieten te financieren. Dit kan op basis van het eigen vermogen en aangetrokken deposito’s, maar ook op basis van kortlopende en langlopende schulden die de bank zelf aangaat. De verplichtingen van een bank worden, met uitzondering van het deel waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, niet door een garantie ondersteund en zijn daarom ongedekt. Gedurende de crisis bleken ongedekte kortlopende schulden een kwetsbare financieringsvorm die een aantal banken in moeilijkheden bracht. Banken die in financiële nood kwamen moesten geholpen worden met overheidssteun. Als tegemoetkoming in de gemaakte kosten vraagt de overheid daarom een financiële bijdrage van de banken in de vorm van de bankenbelasting. Met deze bankenbelasting wil de overheid daarnaast de risico’s die banken lopen beperken door onder andere de aangegane ongedekte kortlopende schulden zwaarder te belasten dan de ongedekte langlopende schulden.

Resultaat banken

Resultaat banken

Nettowinst van banken lager

De bankenbelasting had een negatief effect op de nettowinst van banken. In het vierde kwartaal van 2012 bedroeg de nettowinst van banken (inclusief de centrale bank) 1,6 miljard euro. Dit is een daling van bijna 900 miljoen euro ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. Naast de bankenbelasting à 536 miljoen euro werd de daling van de nettowinst veroorzaakt door het verschil tussen de renteontvangsten en -betalingen. Dit verschil was in het vierde kwartaal van 2012 418 miljoen euro kleiner dan een jaar eerder. Verder daalde de winst van buitenlandse dochters met 50 miljoen euro ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011.