Monitoring van de doelstelling (hout)

Stichting Probos heeft de marktmeting voor de jaren 2005, 2008 en 2011 uitgevoerd. De indicatoren waar de marktmeting zich op richt sluiten goed aan op de doelstelling uit het Beleidsprogramma: productie in Nederland, invoer in Nederland, uitvoer uit Nederland. De scope van de marktmeting betreft de productgroepen (1) rondhout, (2) gezaagd hout, producten en plaatmateriaal, ronde palen en (3) pulp en papier (inclusief producten die zijn gemaakt van gerecyclede grondstof). De totale markt en het berekende marktaandeel hebben dus alleen betrekking op de primaire houtproducten. Kant-en-klare houtproducten en houtige biomassa vallen buiten de scope van de meting.

Gegevensverzameling totale volumes hout

Voor de meting worden de Nederlandse primaire houtverwerkers en de importeurs van primaire houtproducten ondervraagd. De totale Nederlandse productie van primaire houtproducten is afgeleid uit de jaarlijkse Probos-rondhoutenquête. De cijfers over de import en export heeft Probos afgeleid uit de CBS-handelsstatistieken.

Voor de productgroep “gezaagd hout en plaatmateriaal” wordt in de eerste plaats geïnventariseerd bij de leden van de verschillende brancheorganisaties die dit hout invoeren en mogelijk uitvoeren, met daaraan toegevoegd de CoC-gecertificeerde bedrijven en de overige bedrijven die volgens het “Houtadresboek” hout importeren.

De totale hoeveelheden “papier en karton” die op de Nederlandse markt kwamen, zijn door Probos berekend op basis van import- en exportcijfers die zijn herleid uit de CBS-handelsstatistieken (eventueel aangevuld met de jaarcijfers van de Confederatie of European Paper Industries) en de (productie)statistieken die de VNP jaarlijks publiceert.

Gegevensverzameling volumes duurzaam geproduceerd hout

Voor het verkrijgen van gegevens over het volume duurzaam geproduceerd hout en papier op de Nederlandse markt werd een aantal (schriftelijke) enquêtes uitgevoerd onder CoC-gecertificeerde bedrijven. Voor het verhandelde en verwerkte volume Nederlands FSC-rondhout en buitenlands FSC- en PEFC-rondhout is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Probos-rondhoutenquête.

Bij de eigenaren van Nederlands FSC-gecertificeerd bos is de hoeveel geoogst hout opgevraagd. Voor het monitoren van de geëxporteerde en in Nederland verwerkte volumes van het bij de Nederlandse boseigenaren geoogste FSC-rondhout, werden alle FSC-CoC-gecertificeerde bedrijven benaderd die aangesloten zijn bij de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH).

Voor het volume duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal is in de eerste plaats bij de verschillende brancheorganisaties geïnventariseerd wie van de leden dit hout invoeren (en mogelijk uitvoeren). Aan deze bedrijven zijn enquêtes verstuurd. Daaraan toegevoegd zijn FSC en PEFC CoC-gecertificeerde bedrijven en overige bedrijven die volgens het Houtadresboek hout importeren.

Voor de productgroep “papier en karton” werden twee groepen bedrijven benaderd: (1) de producenten van pulp en papier en (2) de importeurs van papier en karton. Voor de pulp- en papierproductie in Nederland werden in samenwerking met de VNP alle leden gevraagd naar de ingezette grondstof (houtpulp (cellulose), houtchips en rondhout) uit aantoonbaar duurzaam beheerd bos en oud papier, en zijn de CoC-gecertificeerde bedrijven gevraagd naar de hoeveelheid producten die met certificaat zijn geproduceerd en welk deel daarvan op de Nederlandse markt is gebracht. Voor de import van papier en karton werden de gecertificeerde Nederlandse importeurs en producenten benaderd en de bedrijven die hun papierverbruik jaarlijks rapporteren aan de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

Berekeningen

Nadat de gegevens zijn verzameld, ontbrekende gegevens zijn geïmputeerd, opvallende gegevens zijn gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd, worden de totalen (uitgesplitst naar onder andere certificering, land van herkomst en houtsoort) berekend. Daarna worden de totalen voor non-respons bijgeschat in overleg met de houtsector. Voor kleinere bedrijven (die in de enquête ontbreken) is in overleg met de brancheverenigingen een bijschatting binnen alle productgroepen gehanteerd. De verschillende hoeveelheden hout worden vervolgens omgerekend naar rondhoutequivalenten. Daarna is het aandeel duurzaam geproduceerd hout voor de Nederlandse markt en per uitsplitsing (onder andere naar certificering, land van herkomst en productgroep) bepaald.