Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie

1. Inleiding

Dit rapport is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Het werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie (CE) in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.

Als onderdeel van de transitiemonitoring van de circulaire economie brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het economische belang van de circulaire economie in kaart. Hierbij wordt gekeken naar verschillende economische indicatoren, de werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde, en hoe deze zich door de tijd ontwikkelen. De hiervoor door het CBS ontwikkelde top-down methode (CBS, 2019) brengt een groot deel van de circulaire economie in kaart, maar geeft nog geen volledige dekking van alle circulaire activiteiten.

In 2020 heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van het PBL een zogeheten webcrawl uitgevoerd voor de circulaire economie (RHDHV, 2021). Deze webcrawl, waarbij websites van bedrijven op systematische wijze worden gescand op trefwoorden die betrekking hebben op de circulaire economie, brengt circulaire activiteiten in kaart die niet met de huidige CBS methode worden meegenomen. Deze bottom-up benadering levert daarmee nieuwe aanvullende informatie over de circulaire economie waarmee mogelijk een vollediger beeld van de circulaire economie verkregen kan worden. In deze haalbaarheidsstudie is onderzocht of de bevindingen uit de webcrawl ingezet kunnen worden als aanvulling op de huidige CBS-methode.

In dit rapport worden de bevindingen van de haalbaarheidsstudie beschreven. Maar eerst zal in hoofdstuk 2 de huidige CBS methode worden toegelicht en zal er worden ingegaan op de daarbij gehanteerde afbakening van de circulaire economie. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheid om de huidige CBS methode aan te vullen met een bottom-up benadering op basis van een bedrijvenpopulatie. Hierin staat de door Royal HaskoningDHV uitgevoerde webcrawl centraal en zal de bruikbaarheid van de webcrawl grondig worden geanalyseerd. Het rapport wordt afgerond met een discussie en aanbevelingen voor een mogelijk vervolg.