Areaal glastuinbouw onder 10 duizend hectare

Het areaal glastuinbouw daalde in 2012 met bijna 288 hectare tot 9 960 hectare. Hiermee is het areaal glastuinbouw voor het eerst deze eeuw kleiner dan 10 duizend hectare. Dit komt vooral door de afname van het areaal bloemenkwekerijgewassen (-150 hectare). In de periode 2000 - 2012 is het areaal bloemkwekerijgewassen onder glas met 23 procent gedaald tot 4,6 duizend hectare. Tussen 2000 en 2012 verdubbelde de gemiddelde oppervlakte per glastuinbouwbedrijf.

Areaal glastuinbouw

2012-glastuinbouw-2012-g1

Areaal glasgroenten voor eerst gedaald

Het areaal groenten onder glas daalde in 2012 voor het eerst sinds het jaar 2000 (-124 hectare). Door de forse groei van het areaal glasgroenten in de jaren 2000 tot en met 2011 lag in 2012 deze oppervlakte nog bijna 16 procent hoger dan in het jaar 2000. De glasgroenten zijn de laatste drie jaar goed voor het grootste areaal in de glastuinbouw (4,9 duizend hectare). In de periode 2000 tot en met 2009 was het areaal bloemen onder glas nog het grootst.

Hectare per glasgroentenbedrijf

2012-glastuinbouw-2012-g2

Ruim 5 hectare per tomatenbedrijf

Van 2000 tot 2012 verdubbelde de gemiddelde oppervlakte glastuinbouw naar 2 hectare per bedrijf. Een groenteteler had in 2012 gemiddeld 3 hectare per bedrijf. Van de groentetelers hadden de tomatentelers het grootste areaal (5,1 ha) gevolgd door de paprikatelers (4,6 ha) en komkommertelers (2,5 ha) per bedrijf. De tomatenbedrijven maakten in de periode 2000 tot 2012 ook de grootste groei door. Die bedrijven zijn nu gemiddeld bijna driemaal zo groot als in 2000.

Mutaties areaal glastuinbouw

2012-glastuinbouw-2012-g3

Grootste krimp glastuinbouw in Zuid-Holland

In 2012 voltrok de grootste krimp van het glastuinbouwareaal zich in Zuid-Holland. Hier daalde de oppervlakte glastuinbouw met 150 hectare. In Noord-Brabant was de krimp 60 hectare en in Gelderland 53 hectare. In de provincie Noord-Holland kwamen er de meeste kassen bij (+39 ha). De groei in Noord-Holland komt bijna volledig door de groei van het areaal tomaten.

Renzo Ghianni

Bron: StatLine