ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT en innovatie
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie).
Procesinnovatie
Er is sprake van procesinnovatie wanneer bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde processen. Ook procesinnovaties die niet zijn afgerond, tellen hier mee. Let op: (louter) organisatorische wijzigingen in uw bedrijf tellen niet mee als procesinnovatie.
Nieuwe proc. ontw. of sterk verbeterd
Nieuwe processen ontwikkeld of sterk verbeterd.
Heeft uw bedrijf in 2016 gewerkt aan nieuwe of sterk verbeterde PROCESSEN binnen uw bedrijf, of deze door derden laten ontwikkelen?
Belang van ICT voor procesinnovatie
Onbelangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk