Kerncijfers wijken en buurten 2021

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Regioaanduiding Codering (code) Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) Bevolking Aantal inwoners (aantal) Bevolking Geslacht Mannen (aantal) Bevolking Geslacht Vrouwen (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 0 tot 15 jaar (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 25 tot 45 jaar (aantal)
Franeker Waadhoeke Wijk WK194928 1 12.780 6.325 6.455 1.795 1.440 2.670
Buitengebied Franeker Waadhoeke Buurt BU19492800 1 195 95 100 35 30 30
Franeker Alvestudewyk Waadhoeke Buurt BU19492801 1 430 225 205 120 45 155
Franeker Binnenstad Waadhoeke Buurt BU19492802 1 1.380 690 690 105 140 315
Franeker Bloemketerp en Watertorenbuurt Waadhoeke Buurt BU19492803 1 1.090 540 550 100 110 190
Franeker Hamburgerrak en st Want Waadhoeke Buurt BU19492804 1 1.265 645 620 155 130 285
Franeker Industrieter. West en Kie Waadhoeke Buurt BU19492805 1 85 60 30 0 15 10
Franeker Industrieterrein Oost Waadhoeke Buurt BU19492806 1 5 5 5 5 0 0
Franeker Industrieterrein Zuid Waadhoeke Buurt BU19492807 1 5 5 0 0 5 0
Franeker It Stiselplak Waadhoeke Buurt BU19492808 1 1.030 475 555 140 90 220
Franeker Kaatsersbuurt Waadhoeke Buurt BU19492809 1 690 330 360 120 80 145
Franeker Keningspark Waadhoeke Buurt BU19492810 1 530 285 245 90 55 120
Franeker Professorenbuurt Waadhoeke Buurt BU19492811 1 1.185 540 650 135 105 270
Franeker Schalsumerplan en Arkens Waadhoeke Buurt BU19492812 1 1.325 655 665 225 155 265
Franeker Sexbierumerplan Waadhoeke Buurt BU19492813 1 1.200 590 605 200 180 260
Franeker Stationsbuurt Waadhoeke Buurt BU19492814 1 210 105 100 25 15 35
Franeker 't War Waadhoeke Buurt BU19492815 1 550 280 270 80 65 75
Franeker Vliet Tuinen en Frisia Waadhoeke Buurt BU19492816 1 980 495 485 140 130 185
Franeker Witzens Waadhoeke Buurt BU19492817 1 625 305 315 115 95 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2021.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per december 2023
Binnen het thema wonen zijn definitieve cijfers over gemiddelde WOZ-waarde opgenomen. Aan de thema’s energie en inkomen zijn definitieve cijfers toegevoegd. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering" binnen het thema Energie.

Wijzigingen per juni 2023
Binnen het thema zorg zijn nieuwe cijfers over jeugdzorg toegevoegd.

Wijzigingen per april 2023
Binnen de thema’s arbeid, opleidingsniveau en sociale zekerheid (inclusief uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid) zijn voorlopige cijfers toegevoegd. De onderliggende codering van het in deze tabel gebruikte onderwerp Gemiddelde WOZ-waarde van woningen is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Binnen het thema energie zijn cijfers over percentage woningen met stadsverwarming gecorrigeerd. De fout betrof onjuiste percentages in enkele wijken en buurten in Amersfoort en afronding op een onjuist aantal decimalen in enkele tientallen gebieden (gemeenten, wijken of buurten).


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een wijk, die vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Codering
Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
Indelingswijziging wijken en buurten
Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.

Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.
Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen op wijk- en buurtniveau aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som. Hierdoor kan het voorkomen dat wanneer een wijk uit één buurt bestaat of een gemeente uit één wijk, dit afgerond niet overeenkomt.

Het komt voor dat van inwoners wel bekend is binnen welke gemeente ze geregistreerd zijn, maar niet exact waar ze verblijven. Deze inwoners zijn daarom wel meegeteld in de gemeentecijfers, maar niet in de cijfers per wijk en buurt. De cijfers per gemeente kunnen daardoor afwijken van de onderliggende wijken of buurten, zelfs wanneer een gemeente slechts uit één wijk bestaat.
Aantal inwoners
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Leeftijdsgroepen
0 tot 15 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 0 tot 15 jaar oud is.
15 tot 25 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 15 tot 25 jaar oud is.
25 tot 45 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is.