Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Kenmerken adviezen, meldingen, diensten Regio's Perioden Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Venlo 1e halfjaar 2022* 375 455 385 10 10
Kindermishandeling Venlo 1e halfjaar 2022* 170 170 155 10 .
Geweld tegen ouders Venlo 1e halfjaar 2022* 10 25 25 . .
(Ex-)Partnergeweld Venlo 1e halfjaar 2022* 95 175 150 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Venlo 1e halfjaar 2022* 15 . . . .
Huiselijk geweld overig Venlo 1e halfjaar 2022* 30 50 45 . .
Andere problematiek... Venlo 1e halfjaar 2022* 105 125 120 . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Onbekend Venlo 1e halfjaar 2022* 15 . . . .
Mishandeling kind: fysiek Venlo 1e halfjaar 2022* 35 35 35 . .
Mishandeling kind: verwaarlozing Venlo 1e halfjaar 2022* 15 . . . .
Mishandeling kind: emotionele mish... Venlo 1e halfjaar 2022* 60 55 55 . .
Mishandeling kind: emotionele verw... Venlo 1e halfjaar 2022* 60 50 50 . .
Mishandeling kind: seksueel misbruik Venlo 1e halfjaar 2022* 15 . . . .
Mishandeling kind: getuige van geweld Venlo 1e halfjaar 2022* 35 50 50 . .
Mishandeling kind: PCF Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Mishandeling kind: anders Venlo 1e halfjaar 2022* 20 20 20 . .
Geweld tegen ouders: fysiek Venlo 1e halfjaar 2022* . 15 15 . .
Geweld tegen ouders: emotionele mish... Venlo 1e halfjaar 2022* . 20 15 . .
Geweld tegen ouders: seksueel misbruik Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Geweld tegen ouders: financieel Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Geweld tegen ouders: anders Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Partnergeweld: fysiek Venlo 1e halfjaar 2022* 35 100 90 . .
Partnergeweld: emotionele mishandeling Venlo 1e halfjaar 2022* 60 130 115 . .
Partnergeweld: seksueel misbruik Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Partnergeweld: stalking Venlo 1e halfjaar 2022* 20 20 15 . .
Partnergeweld: financieel Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Partnergeweld: anders Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ouderenmishandeling: fysiek Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ouderenmishandeling: verwaarlozing Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ouderenmishandeling: emotionele mish... Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ouderenmishandeling: seksueel misbruik Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ouderenmishandeling: financieel Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ouderenmishandeling: anders Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: fysiek Venlo 1e halfjaar 2022* 15 20 20 . .
Ov. huiselijk geweld: verwaarlozing Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: emotionele mish... Venlo 1e halfjaar 2022* 15 30 25 . .
Ov. huiselijk geweld: emotionele verw... Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: seksueel misbruik Venlo 1e halfjaar 2022* 10 . . . .
Ov. huiselijk geweld: financieel Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Ov. Huiselijk geweld: anders Venlo 1e halfjaar 2022* . 15 10 . .
Conflictscheiding Venlo 1e halfjaar 2022* 45 65 55 . .
Ontspoorde mantelzorg Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Eergerelateerd geweld Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Huwelijksdwang Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Achterlating Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Mensenhandel Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Jeugdprostitutie Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Politie: overige zorg minderjarig/Prokid Venlo 1e halfjaar 2022* . 60 60 . .
Politie: jeugdige strafbaar feit Venlo 1e halfjaar 2022* . 15 15 . .
Geen van bovenstaande Venlo 1e halfjaar 2022* 315 310 270 10 .
Niet gespecificeerd Venlo 1e halfjaar 2022* . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- De (nader) voorlopige cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 worden eind april 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.