Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Omzet binnenland (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Omzet buitenland (%)
C Industrie 2021 4e kwartaal 24,1 27,5 22,1
C Industrie 2022 4e kwartaal 14,5 13,5 15,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 4e kwartaal 16,4 18,0 15,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 18,5 14,1 22,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 4e kwartaal 17,0 17,6 16,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 18,1 14,3 21,6
11 Drankenindustrie 2021 4e kwartaal 15,5 25,7 8,3
11 Drankenindustrie 2022 4e kwartaal 26,7 12,0 38,8
12 Tabaksindustrie 2021 4e kwartaal -18,2 . .
12 Tabaksindustrie 2022 4e kwartaal 3,0 . .
13 Textielindustrie 2021 4e kwartaal 8,3 18,1 4,0
13 Textielindustrie 2022 4e kwartaal -3,7 -12,3 0,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 4e kwartaal 10,4 16,3 7,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 4e kwartaal -1,0 -2,4 -0,2
14 Kledingindustrie 2021 4e kwartaal 34,5 11,2 107,7
14 Kledingindustrie 2022 4e kwartaal 9,7 27,6 -20,3
15 Leer- en schoenenindustrie 2021 4e kwartaal 7,8 12,2 6,1
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 4e kwartaal 10,6 24,9 4,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 4e kwartaal 14,3 14,3 14,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal 15,2 15,4 14,8
16 Houtindustrie 2021 4e kwartaal 19,7 21,8 9,9
16 Houtindustrie 2022 4e kwartaal 12,6 13,3 9,2
17 Papierindustrie 2021 4e kwartaal 23,1 27,8 20,6
17 Papierindustrie 2022 4e kwartaal 8,9 12,2 7,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 4e kwartaal 19,2 20,9 18,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 4e kwartaal 8,5 10,0 7,3
18 Grafische industrie 2021 4e kwartaal 9,2 10,9 6,2
18 Grafische industrie 2022 4e kwartaal 7,2 6,4 8,5
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 4e kwartaal 51,5 66,0 44,8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 4e kwartaal 11,5 14,3 10,1
19 Aardolie-industrie 2021 4e kwartaal 97,7 103,1 95,3
19 Aardolie-industrie 2022 4e kwartaal 33,2 45,5 27,6
20 Chemische industrie 2021 4e kwartaal 43,5 73,1 31,3
20 Chemische industrie 2022 4e kwartaal 0,4 0,4 0,3
21 Farmaceutische industrie 2021 4e kwartaal 11,3 -2,8 20,2
21 Farmaceutische industrie 2022 4e kwartaal 21,0 15,9 23,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 4e kwartaal 18,9 21,7 16,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 4e kwartaal -0,1 3,1 -2,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 4e kwartaal 11,9 10,4 15,7
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal 16,5 16,7 16,2
24 Basismetaalindustrie 2021 4e kwartaal 72,9 105,2 62,6
24 Basismetaalindustrie 2022 4e kwartaal -6,6 -6,6 -6,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 4e kwartaal 32,7 32,5 32,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 4e kwartaal 3,3 5,0 1,6
25 Metaalproductenindustrie 2021 4e kwartaal 19,5 22,2 16,0
25 Metaalproductenindustrie 2022 4e kwartaal 8,0 7,8 8,2
26 Elektrotechnische industrie 2021 4e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2022 4e kwartaal 15,7 1,2 19,5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 4e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 4e kwartaal 23,5 13,7 25,8
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 4e kwartaal 14,4 9,8 18,3
27 Elektrische apparatenindustrie 2022 4e kwartaal 12,4 12,9 12,0
28 Machine-industrie 2021 4e kwartaal . . .
28 Machine-industrie 2022 4e kwartaal 27,0 18,4 28,6
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021 4e kwartaal 9,5 23,5 6,9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022 4e kwartaal 13,6 10,8 14,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 4e kwartaal 8,0 15,1 6,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 11,7 28,0 7,8
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 4e kwartaal 5,3 4,9 5,4
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 8,3 52,4 -5,2
31 Meubelindustrie 2021 4e kwartaal 19,1 12,1 48,9
31 Meubelindustrie 2022 4e kwartaal 1,4 2,8 -2,9
32 Overige industrie 2021 4e kwartaal 10,2 1,2 18,4
32 Overige industrie 2022 4e kwartaal 1,7 3,6 0,2
33 Reparatie en installatie van machines 2021 4e kwartaal 0,6 4,6 -9,5
33 Reparatie en installatie van machines 2022 4e kwartaal 25,9 26,5 24,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2022 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 12 februari 2023:
Cijfers van de nijverheid over de maand december 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van september t/m november zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 9 juni 2023:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2022 t/m maart 2023 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Alle cijfers van 2022 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.
Omzet binnenland
In omzet binnenland is begrepen uitvoer via exporteurs of andere niet-industriële bedrijven.
Omzet buitenland
Het betreft hier rechtstreekse uitvoer van industriële bedrijven. Uitvoer via exporteurs of andere niet-industriële bedrijven, treft men aan bij omzet binnenland.