Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2016

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2016

Financieringsregelingen zorg Perioden Totaal financieringsbronnen (mln euro) Overheid (mln euro) Private financiers Totaal (mln euro) Private financiers Vennootschappen, werkgevers (mln euro) Private financiers Huishoudens (mln euro) Buitenland (mln euro) Saldi Fondsen (mln euro) Overige verschillen (mln euro)
Totaal alle financieringsregelingen 2015* 94.494 26.559 69.009 15.275 53.734 0 -454 -621
Totaal alle financieringsregelingen 2016* 96.711 26.386 70.270 15.333 54.938 -10 -1.383 1.446
HF1: Overheid en soc. verzekering 2015* 75.335 26.559 49.839 13.884 35.955 -115 -454 -495
HF1: Overheid en soc. verzekering 2016* 77.266 26.386 50.939 13.913 37.026 -125 -1.383 1.447
HF11: Overheid 2015* 17.065 17.065
HF11: Overheid 2016* 17.537 17.537
HF121a: AWBZ, Wlz 2015* 17.697 3.250 15.194 15.194 0 -694 -55
HF121a: AWBZ, Wlz 2016* 18.025 3.382 14.237 14.237 4 309 94
HF121b: Ziekenfonds 2015*
HF121b: Ziekenfonds 2016*
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2015* 40.573 6.245 34.645 13.884 20.761 -115 239 -440
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016* 41.705 5.468 36.703 13.913 22.790 -128 -1.691 1.354
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2015* 19.044 19.170 1.391 17.779 -126
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2016* 19.330 19.331 1.420 17.911 -1
HF211: Particuliere verzekeringen 2015*
HF211: Particuliere verzekeringen 2016*
HF212: Aanvullende verzekering 2015* 4.224 4.350 4.350 -126
HF212: Aanvullende verzekering 2016* 4.466 4.467 4.467 -1
HF23: Regelingen door ondernemingen 2015* 1.391 1.391 1.391
HF23: Regelingen door ondernemingen 2016* 1.420 1.420 1.420
HF3: Eigen betalingen 2015* 13.429 13.429 13.429
HF3: Eigen betalingen 2016* 13.444 13.444 13.444
Buitenland; uitvoer 2015* 115 115
Buitenland; uitvoer 2016* 115 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel omschrijft waar het geld vandaan komt dat wordt uitgegeven aan de zorg. De geldstroom loopt vanaf de 'financieringsbronnen' via de 'financieringsregelingen' naar de aanbieders van gezondheids- en welzijnszorg en de instellingen voor beleid en beheer op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg. In deze tabel worden de geldstromen in lopende prijzen zoveel mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens (waaronder zelfstandigen), de overheid als herverdeler, vennootschappen/werkgevers (inclusief de overheid als werkgever) en het buitenland.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over 2015 en 2016 zijn voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De totale uitgaven volgens de financieringsregelingen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals vastgesteld in de Zorgrekeningen.

Wijzigingen per 12 juni 2019:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totaal financieringsbronnen
De bronnen waaruit de financieringsregelingen worden betaald. Deze financieringsbronnen worden als uiteindelijke financiers van zorg gezien in deze tabel.
Overheid
Omvat rijk, provincies en gemeenten.
Deze sector omvat niet de bijdragen door overheid als werkgever voor premies sociale verzekeringen. Deze vallen onder Vennootschappen, werkgevers.
De sector Overheid omvat verder wel alle overige bijdragen door overheid als werkgever (betaling aan financieringsregeling Overheid voor bijvoorbeeld bedrijfsgezondheidszorg) en de bijdragen door de overheid als herverdeler.


Private financiers
Omvat Vennootschappen (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) en huishoudens (inclusief zelfstandigen).
Totaal
Vennootschappen, werkgevers
Institutionele eenheden met eigen rechtspersoonlijkheid die marktproducent zijn en van wie de hoofdactiviteit bestaat in de productie van goederen en diensten.
Hieronder zijn ook opgenomen de bijdragen door de overheid als werkgever voor premies sociale verzekeringen.

Onder deze financieringsbron vallen verder:
- alle vennootschappen (nv's, bv's, cv's, vof's) en coöperatieve verenigingen die niet tot zorgverzekeringsmaatschappijen worden gerekend. Ook grote zelfstandig opererende ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid worden tot de vennootschappen gerekend. Voorbeelden van deze zogenoemde quasi-vennootschappen zijn grote familiebedrijven;
- alle instellingen zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) die voor de markt produceren en niet tot de zorgverzekeringsmaatschappijen worden gerekend. Voorbeelden zijn verzorgingshuizen, ziekenhuizen en woningcorporaties. Minimaal 50 procent van de kosten dient door de levering van zorg- en welzijnsdiensten gedekt te worden anders wordt de betreffende instelling gerekend tot de sector overheid of de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens;
- overheidsbedrijven (vennootschappen die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de overheid) zoals de Nederlandse Spoorwegen.
Huishoudens
Tot deze groep behoren alle personen die langer dan een jaar in Nederland verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Omgekeerd worden Nederlanders die langer dan een jaar in het buitenland verblijven niet tot de Nederlandse huishoudens gerekend. Huishoudens omvatten niet alleen op zichzelf of in gezinsverband wonende personen, maar ook personen in verpleeginrichtingen, bejaardentehuizen, gevangenissen en internaten.
Indien de tot de huishoudens gerekende personen een eigen bedrijf hebben, wordt dit bedrijf ook tot de huishoudens gerekend. Dit is het geval bij de zelfstandigen (eenmanszaken). Grote, zelfstandig opererende ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (quasi-vennootschappen) behoren echter tot de vennootschappen.
Buitenland
Saldo van betalingen door buitenlandse ziektekostenverzekeraars en betalingen aan buitenlandse ziektekostenverzekeraars die via de fondsen lopen en het totaal van de financieringsregeling buitenland.
Saldi Fondsen
Het saldo van baten en lasten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) (tot 2015), het fonds Langdurige Zorg (vanaf 2015), de Algemene Kas Ziekenfondswet (tot 2006) en Zorgverzekeringsfonds (Zvf) vanaf 2006.
Overige verschillen
Het verschil tussen de cijfers van de Zorgrekeningen en de cijfers uit andere bronnen.

Verschillen ontstaan doordat bepaalde cijfers (zoals bijvoorbeeld opbrengsten beleggingen en interest uit de overzichten baten/lasten van zorgverzekeraars en fondsen) niet worden opgenomen in de Zorgrekeningen. In het verschil is ook per definitie het resultaat van de verzekeraars op de zorgverzekering opgenomen. Daarnaast rekenen de Zorgrekeningen de uitgaven voor een activiteit toe aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt. Daarentegen zijn bedragen in de baten/lasten overzichten opgenomen die een verrekening zijn met eerdere jaren.

Zo speelt in 2005 de invoering van de bekostiging- en financieringssystematiek voor ziekenhuiszorg, de Diagnosebehandelcombinaties (DBC's). Deze invoering heeft grote gevolgen voor de verantwoordingen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Als gevolg hiervan moeten ziekenfondsen de lasten van DBC’s eerder verantwoorden, namelijk bij opening van een DBC. Een gedeelte van de lasten die normaal gesproken in 2006 verantwoord zouden worden, komt nu in het financieel fondsverslag ten laste van 2005. In de Zorgrekeningen is echter voor 2005 alleen het deel dat betrekking heeft op verleende zorg in 2005 meegenomen. Volgens het Financieel Jaarverslag fondsen 2005 van het Zorginstituut bedraagt de omvang van deze lastenverschuiving van 2006 naar 2005 circa 1,9 miljard euro.

Eveneens is bij de overgang van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de Zorgverzekeringswet in 2008 besloten om de eerste twee jaren de kosten daarvan volledig te compenseren, waarna de verzekeraars vanaf 2010 risico gingen lopen over de kosten van volwassenen. In 2010 zijn bijvoorbeeld de zorglasten opwaarts met 542 miljoen euro bijgesteld over budgetjaar 2008 met name door de extra lasten voor de GGZ. Dit bedrag is verrekend in 2010.

Belangrijkste externe bronnen voor deze tabel zijn het Financieel Jaarverslag Fondsen (Zorginstituut) voor de overzichten baten/lasten van de fondsen (Ziekenfonds, Zorgverzekeringsfonds (Zvf), Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) en Fonds langdurige zorg), Begroting en Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor onder andere cijfers over toeslagen (zorg, kinderopvang) en eigen risico, Jaarcijfers van Vektis met overzicht baten/lasten van Zorgverzekeraars, Beheersverslagen van de Belastingdienst.