Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Saldo personeelssterkte volgend jaar (%) Investeringen Verwachte investeringen volgend jaar Investeringen zullen toenemen (%) Investeringen Verwachte investeringen volgend jaar Investeringen zullen gelijk blijven (%) Investeringen Verwachte investeringen volgend jaar Investeringen zullen afnemen (%) Investeringen Verwachte investeringen volgend jaar Saldo investeringen volgend jaar (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 1e kwartaal -11,8 10,5 85,9 3,6 6,9 5,2 . . . . . . . . 4,5
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 2e kwartaal -23,7 4,6 88,4 7,0 -2,3 -10,1 . . . . . . . . -18,8
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 3e kwartaal -3,2 3,0 91,5 5,5 -2,5 -3,2 . . . . . . . . -3,8
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 4e kwartaal 18,5 5,2 89,9 4,9 0,3 -0,8 12,1 77,4 10,5 1,6 14,3 69,1 16,5 -2,2 8,8
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 1e kwartaal -35,9 6,8 87,2 6,0 0,9 1,5 . . . . . . . . -6,8
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 2e kwartaal 25,7 7,7 90,1 2,2 5,6 5,8 . . . . . . . . -23,6
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 3e kwartaal -6,3 18,8 79,0 2,2 16,5 11,5 . . . . . . . . 12,0
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 4e kwartaal 26,3 36,7 61,6 1,7 35,0 16,3 25,5 69,4 5,2 20,3 26,2 61,5 12,3 13,9 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 november 2021:
De uitkomsten van het 4e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio februari 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in het komende drie maanden zullen toenemen.
Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden vrijwel gelijk zullen blijven.
Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden zullen afnemen.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Personeelssterkte volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar zal toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar zal afnemen.
Saldo personeelssterkte volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het volgend jaar.
Investeringen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Verwachte investeringen volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Investeringen zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het komende jaar zullen toenemen in vergelijking met het lopende jaar.
Investeringen zullen gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het komende jaar vrijwel gelijk zullen blijven in vergelijking met het lopende jaar.
Investeringen zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de investeringen in vaste activa van het bedrijf in het komende jaar zullen afnemen in vergelijking met het lopende jaar.
Saldo investeringen volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar vergeleken met het lopende jaar.
Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het volgend jaar.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.