Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Bewerk tabel

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de leefbaarheid van de woonbuurt centraal, het vóórkomen van overlast en de mate van overlast die de bewoners hiervan ervaren. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de 4 landsdelen en 12 provincies, en daarnaast ook voor de 10 regionale eenheden en 43 districten van de politie.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 7 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 21 september 2018:
Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Marges Perioden Regio's VerkeersoverlastKomt voor in buurtTe hard rijden (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtParkeerproblemen (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtAgressief gedrag in verkeer (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtEen of meer vormen van verkeersoverlast (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtTe hard rijden (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtParkeerproblemen (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtAgressief gedrag in verkeer (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtEen of meer vormen van verkeersoverlast (% 'veel overlast')
Waarde 2019 Nederland 72,4 50,1 29,3 82,4 22,2 17,3 6,3 32,2
Waarde 2019 Groningen (PV) 74,2 41,6 25,2 83,6 21,2 10,8 4,3 27,8
Waarde 2019 Friesland (PV) 74,9 41,0 23,8 81,2 21,3 11,4 4,0 28,2
Waarde 2019 Drenthe (PV) 77,8 36,9 23,4 83,0 21,7 9,7 4,0 26,6
Waarde 2019 Overijssel (PV) 72,3 44,2 23,4 81,1 19,2 13,0 3,9 26,9
Waarde 2019 Flevoland (PV) 67,8 48,3 24,5 79,2 19,9 17,1 5,0 31,4
Waarde 2019 Gelderland (PV) 73,0 45,4 24,8 81,8 20,2 14,1 4,3 28,8
Waarde 2019 Utrecht (PV) 71,9 53,5 30,3 83,6 22,4 17,6 6,8 32,8
Waarde 2019 Noord-Holland (PV) 69,0 54,0 32,6 81,8 21,0 19,0 7,4 32,6
Waarde 2019 Zuid-Holland (PV) 70,7 57,2 33,4 83,1 23,2 22,8 8,1 36,4
Waarde 2019 Zeeland (PV) 74,1 45,5 25,5 82,1 19,8 13,8 4,4 28,0
Waarde 2019 Noord-Brabant (PV) 74,8 48,6 29,0 82,8 24,5 16,3 6,2 33,0
Waarde 2019 Limburg (PV) 76,3 48,3 33,2 83,7 26,8 18,2 8,2 35,6
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Nederland 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Groningen (PV) 1,8 2,0 1,8 1,6 1,7 1,3 0,9 1,9
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Friesland (PV) 1,9 2,1 1,8 1,7 1,8 1,4 0,8 1,9
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Drenthe (PV) 2,1 2,4 2,1 1,8 2,1 1,5 1,0 2,2
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Overijssel (PV) 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 0,6 1,4
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Flevoland (PV) 2,4 2,5 2,1 2,1 2,0 1,9 1,1 2,3
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Gelderland (PV) 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,5 1,0
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Utrecht (PV) 1,3 1,5 1,3 1,1 1,2 1,1 0,7 1,4
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Noord-Holland (PV) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,8
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Zuid-Holland (PV) 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Zeeland (PV) 2,2 2,4 2,1 1,9 1,9 1,7 0,9 2,2
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Noord-Brabant (PV) 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,5 1,0
Betrouwbaarheidsmarge 2019 Limburg (PV) 1,2 1,4 1,3 1,0 1,2 1,0 0,7 1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens