Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Sectoren Perioden Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Toeristenbelasting (mln euro)
Overheid 2013* 137
Centrale overheid 2013*
Rijk 2013*
Overige centrale overheid 2013*
Lokale overheid 2013* 137
Gemeenten 2013* 137
Overige lokale overheid 2013*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten van de overheid, per belasting. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1987 tot en met 2013, kwartaalgegevens van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen belastingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Belastingen op productie en invoer
Totaal belastingen op productie en invoer.
Verplichte betalingen aan de overheid en de Europese Unie (EU) die verband houden met productie en invoer en met het gebruik van productiefactoren. Deze belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen en niet-productgebonden belastingen. Deze belastingen hebben betrekking op alle door producenten aan de overheid en de EU betaalde belastingen, met uitzondering van de belastingen over de winst. Zij worden geregistreerd volgens het bestemmingscriterium. Belastingen die door de centrale overheid worden geïnd ten behoeve van de lokale overheid of de EU worden dus niet geboekt bij de centrale overheid.
Niet-productgebonden belastingen
Een belasting is niet-productgebonden als de hoogte van de belasting los staat van de waarde of de hoeveelheid van de geproduceerde of verkochte goederen.
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt door de gemeenten geheven. Belastingplichtigen zijn degenen(hoteleigenaren, appartementhouders) die gelegenheid tot verblijf bieden aan personen die niet in de gemeente ingeschreven staan.