Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI '93) Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI) Perioden Werkzame personen Aantal werkzame personen (x 1 000)
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap Nederland 2006 4.385
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap Nederland 2007 4.550
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap Nederland 2008 4.633
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap buitenland 2006 709
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap buitenland 2007 704
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap buitenland 2008 806
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de financiële gegevens (zoals bedrijfslasten en -opbrengsten) en werkgelegenheid van bedrijven in Nederland waarover een institutionele eenheid in het buitenland zeggenschap heeft. De gegevens sluiten aan bij de statistiek "Foreign Affiliates Statistics" (FATS) van (Eurostat).

De gegevens in deze tabel zijn gepubliceerd naar jaar, indeling van de economische activiteit volgens de Standaard BedrijfsIndeling 1993 (SBI '93) en het land van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI).

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door 'Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Aantal werkzame personen
Het aantal werkzame personen wordt gedefinieerd als het totale aantal
personen dat in de waargenomen eenheid werkt (inclusief meewerkende
eigenaren, regelmatig in de eenheid meewerkende partners en niet-betaalde
meewerkende gezinsleden), alsmede personen die buiten de eenheid werken,
maar er wel toebehoren en erdoor worden betaald (bv. vertegenwoordigers,
bezorgers, reparatie- en onderhoudsteams). Hieronder vallen ook personen
die gedurende een korte periode afwezig zijn (wegens ziekte, betaalde
vakantie, speciaal verlof enz.) en stakers, maar niet degenen die voor
onbepaalde tijd afwezig zijn. Wel inbegrepen zijn deeltijdwerkers die
krachtens de wetgeving van het betrokken land als zodanig worden beschouwd
en op de loonlijst staan, alsmede seizoenarbeiders, leerlingen en
thuiswerkers op de loonlijst.
Tot de werkzame personen behoren geen arbeidskrachten die door andere
bedrijven aan de eenheid zijn uitgeleend, personen die voor andere
bedrijven reparatie- en onderhoudswerk in de waargenomen eenheid
verrichten en dienstplichtigen.
Onder niet-betaalde medewerkende gezinsleden worden verstaan personen die
in het huishouden van de eigenaar van de eenheid wonen en die regelmatig
werk voor de eenheid verrichten zonder dat ze een arbeidscontract hebben
of een vast bedrag krijgen voor het werk dat ze verrichten. Hieronder
vallen alleen personen die niet als hoofdberoep in een andere eenheid
werken en daar op de loonlijst staan.