Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Bedrijfstype Perioden Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling tot 2018) Melkgeiten Melkgeiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling tot 2018) Melkgeiten Melkgeiten, jonger dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling tot 2018) Melkgeiten Melkgeiten, 1 jaar of ouder (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling tot 2018) Overige geiten Overige geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling tot 2018) Overige geiten Overige geiten, jonger dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling tot 2018) Overige geiten Overige geiten, 1 jaar of ouder (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Geiten, 0-7 maanden (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Melkgeiten, 7 mnd- 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Melkgeiten, ouder dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Overige geiten, ouder dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Bokken (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten(indeling tot 2018) Melkgeiten Melkgeiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten(indeling tot 2018) Melkgeiten Melkgeiten, jonger dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten(indeling tot 2018) Melkgeiten Melkgeiten, 1 jaar of ouder (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten(indeling tot 2018) Overige geiten Overige geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten(indeling tot 2018) Overige geiten Overige geiten, jonger dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten(indeling tot 2018) Overige geiten Overige geiten, 1 jaar of ouder (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Geiten, 0-7 maanden (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Melkgeiten, ouder dan 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Overige geiten, 1 jaar of ouder (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten (indeling vanaf 2018) Bokken (aantal)
Totaal alle bedrijfstype 2000 178.571 98.077 . . 80.494 . . . . . . . . 3.795 838 . . 3.423 . . . . . . . .
Totaal alle bedrijfstype 2005 291.891 172.159 . . 119.732 . . . . . . . . 4.552 733 . . 4.318 . . . . . . . .
Totaal alle bedrijfstype 2009 374.184 274.060 42.970 231.090 100.124 76.866 23.258 . . . . . . 3.916 633 246 610 3.728 1.206 3.565 . . . . . .
Totaal alle bedrijfstype 2010 352.828 247.983 26.006 221.977 104.845 76.397 28.448 . . . . . . 3.719 580 217 551 3.568 1.201 3.431 . . . . . .
Totaal alle bedrijfstype 2015 469.749 327.652 35.601 292.051 142.097 109.464 32.633 . . . . . . 3.185 545 176 509 3.025 870 2.896 . . . . . .
Totaal alle bedrijfstype 2017 532.872 376.421 54.335 322.086 156.451 123.299 33.152 . . . . . . 2.660 508 198 478 2.533 796 2.398 . . . . . .
Totaal alle bedrijfstype 2018 587.856 . . . . . . 136.630 44.602 386.626 1.608 8.932 9.458 2.973 . . . . . . 893 446 549 549 2.290 536
Totaal alle bedrijfstype 2019 614.645 . . . . . . 132.745 36.905 419.656 2.074 13.489 9.776 3.043 . . . . . . 880 408 574 595 2.330 567
Geitenbedrijven 2000 125.636 79.717 . . 45.919 . . . . . . . . 287 255 . . 264 . . . . . . . .
Geitenbedrijven 2005 230.333 150.607 . . 79.726 . . . . . . . . 352 313 . . 343 . . . . . . . .
Geitenbedrijven 2009 321.155 247.749 40.083 207.666 73.406 62.543 10.863 . . . . . . 358 330 171 324 337 274 301 . . . . . .
Geitenbedrijven 2010 299.986 223.296 23.365 199.931 76.690 62.039 14.651 . . . . . . 368 323 135 312 349 283 312 . . . . . .
Geitenbedrijven 2015 417.443 299.918 30.512 269.406 117.525 96.088 21.437 . . . . . . 373 336 120 315 339 295 296 . . . . . .
Geitenbedrijven 2017 491.328 360.701 51.368 309.333 130.627 110.986 19.641 . . . . . . 402 364 147 351 362 323 304 . . . . . .
Geitenbedrijven 2018 545.633 . . . . . . 124.038 41.537 369.739 491 1.109 8.719 406 . . . . . . 386 339 384 9 22 381
Geitenbedrijven 2019 567.240 . . . . . . 118.414 34.789 399.408 756 4.961 8.912 407 . . . . . . 384 328 386 21 25 375
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar (hoofd)bedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Geiten (indeling tot 2018)
Melkgeiten
Melkgeiten, totaal
Melkgeiten, jonger dan 1 jaar
Melkgeiten, 1 jaar of ouder
Overige geiten
Overige geiten, totaal
Overige geiten, jonger dan 1 jaar
Dwerggeiten, bokken en dergelijke, jonger dan 1 jaar.
Overige geiten, 1 jaar of ouder
Dwerggeiten, bokken en dergelijke, 1 jaar of ouder.
Geiten (indeling vanaf 2018)
Geiten, 0-7 maanden
Melkgeiten, 7 mnd- 1 jaar
Melkgeiten, ouder dan 1 jaar
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar
Overige geiten, ouder dan 1 jaar
Bokken
Mannelijke dieren >= 7 maanden
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Geiten(indeling tot 2018)
Melkgeiten
Melkgeiten, totaal
Melkgeiten, jonger dan 1 jaar
Melkgeiten, 1 jaar of ouder
Overige geiten
Overige geiten, totaal
Overige geiten, jonger dan 1 jaar
Dwerggeiten, bokken en dergelijke, jonger dan 1 jaar.
Overige geiten, 1 jaar of ouder
Dwerggeiten, bokken en dergelijke, 1 jaar of ouder.
Geiten (indeling vanaf 2018)
Geiten, 0-7 maanden
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar
Melkgeiten, ouder dan 1 jaar
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar
Overige geiten, 1 jaar of ouder
Bokken
Mannelijke dieren >= 7 maanden