Rundveestapel, 1981 - 2008

Rundveestapel, 1981 - 2008

Perioden Totaal rundvee (1 000 stuks) Melkvee Totaal melkvee (1 000 stuks) Melkvee Melkgevende koeien (1 000 stuks) Melkvee Droogstaande drachtige koeien (1 000 stuks) Fokvee Totaal fokvee (1 000 stuks) Fokvee Gedekt jongvee (1 000 stuks) Fokvee Ander jongvee voor de fokkerij Totaal ander jongvee voor de fokkerij (1 000 stuks) Fokvee Ander jongvee voor de fokkerij Jonger dan 1 jaar (1 000 stuks) Fokvee Ander jongvee voor de fokkerij 1 jaar en ouder (1 000 stuks) Vleesvee Totaal vleesvee (1 000 stuks) Vleesvee Vleeskalveren (1 000 stuks) Vleesvee Vleesstieren van 1 tot 2 jaar (1 000 stuks) Vleesvee Overig vleesvee (1 000 stuks)
1997 januari 4.366 1.606 1.387 219 1.584 508 1.076 632 444 1.177 674 299 204
1998 januari 4.292 1.634 1.416 218 1.468 494 974 598 376 1.190 720 270 199
1998 november 4.184 1.558 1.350 208 1.457 478 979 594 385 1.168 684 278 206
1999 november 4.100 1.520 1.307 212 1.395 460 935 570 365 1.185 800 180 205
2000 november 3.900 1.475 1.285 190 1.280 430 850 520 330 1.145 758 159 228
2001 november 3.842 1.496 1.345 151 1.304 397 907 569 338 1.042 676 171 195
2002 november 3.781 1.498 1.338 160 1.275 394 881 557 324 1.008 692 136 180
2003 november 3.735 1.492 1.324 169 1.170 381 789 499 290 1.074 748 116 210
2004 november 3.759 1.457 1.295 161 1.209 378 831 532 299 1.094 775 116 203
2005 november 3.746 1.421 1.263 158 1.181 371 810 509 301 1.143 813 126 204
2006 november 3.673 1.397 1.262 135 1.153 368 785 509 276 1.124 824 130 170
2007 november 3.818 1.448 1.301 147 1.202 375 827 538 289 1.168 889 107 172
2008 december 3.996 1.542 . . 1.228 . . . . 1.227 913 109 205
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen op Nederlandse agrarische bedrijven
weer. Behalve het totaal aantal runderen, wordt ook de verdeling gegeven
naar melkvee, fokvee en vleesvee.
De omvang van de rundveestapel wordt vanaf 2008 vastgesteld op peildatum
1 december, van 1998-2007 was dat de laatste week van november en in de
jaren 1981-1997 begin januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981 tot en met december 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is in 2009 stopgezet in verband met het verschijnen van een
nieuwe tabel Rundveestapel; april- en decemberstand.
Door de verandering van methode is het vanaf 2008 niet meer mogelijk om
uitkomsten met een zelfde detail te publiceren als voor de jaren daarvoor.

Vanaf 2008 zijn de cijfers over het aantal runderen op Nederlandse
agrarische bedrijven gebaseerd op de oormerkregistratie van de Dienst
Regelingen van het ministerie van LNV. In de voorgaande jaren werden deze
cijfers vastgesteld door middel van een steekproefenquÛte onder
landbouwbedrijven met rundvee.
De steekproefenquête had in de jaren 1998-2007 als peildatum een dag
in de laatste week van november; van 1981-1997 was dat begin januari.
De Dienst Regelingen levert de gegevens met teldatum 1 december.

Toelichting onderwerpen

Totaal rundvee
Totaal aantal runderen aanwezig op de peildatum.
Melkvee
Koeien van twee jaar en ouder die uitsluitend of hoofdzakelijk worden
gehouden voor de productie van melk.
Totaal melkvee
Melkgevende koeien
Nadat de koe een kalf heeft gekregen, gaat ze melk produceren.
Dit doet ze meestal 305 dagen per jaar. In doorsnee is een koe na
ongeveer vier jaar uitgemolken.
Droogstaande drachtige koeien
Ongeveer 60 dagen per jaar geeft de koe geen melk, ze is dan in
afwachting van de geboorte van het volgende kalf. Dit heet droogstaan.
Fokvee
Rundvee tot ongeveer twee jaar oud, dat bestemd is voor de
instandhouding of uitbreiding van de melkveestapel of voor andere
fokdoeleinden.
Totaal fokvee
Gedekt jongvee
Koeien, meestal jonger dan twee jaar, die voor het eerst een kalf
verwachten.
Ander jongvee voor de fokkerij
Stieren en nog nooit gedekte koeien bestemd voor de fokkerij.
Totaal ander jongvee voor de fokkerij
Jonger dan 1 jaar
1 jaar en ouder
Vleesvee
Rundvee bestemd voor de vleesproductie.
Totaal vleesvee
Vleeskalveren
Kalveren jonger dan één jaar die gehouden worden voor de vleesproductie.
Vleesstieren van 1 tot 2 jaar
Overig vleesvee
Koeien, meestal ouder dan twee jaar en stieren ouder dan twee jaar
bestemd voor vleesproductie.
Ook weidekoeien (uitgemolken melkkoeien) en zoogkoeien (koeien van
vleesrassen waar het kalf bij de koe wordt gelaten en de koe daarom niet
wordt gemolken) behoren tot deze categorie.