Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Bedrijfstak/branche (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzetontwikkeling (%)
360 Waterleidingbedrijven 2012* 100,3 -7,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstak energiebedrijven en in de branche waterleidingbedrijven.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 tot 2013

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 22 maart 2013.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht, Nijverheid (excl. bouwnijverheid); productie, omzet, orders, index 2010=100. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele (in dit geval: omzet) in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere
perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft
het indexcijfer 100.
Omzetontwikkeling
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers.