Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal)
Totaal bedrijven 65 10.030 5.725 3.360 6.608
D Industrie 67 3.048 2.392 806 1.589
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 69 325 295 99 153
1700a Textiel- en lederindustrie 76 71 62 17 40
21 Papierindustrie 79 80 65 21 36
22 Uitgeverijen en drukkerijen 70 314 248 79 169
23 Aardolie-industrie 60 7 5 x x
2410a Chemische basisproductenindustrie 77 96 76 35 48
244 Farmaceutische industrie 63 26 23 x 11
2420b Ov. chemische eindproductenind. 57 76 51 23 49
25 Rubber- en kunststofindustrie 66 214 185 87 79
27 Basismetaalindustrie 59 28 28 x x
28 Metaalproductenindustrie 74 542 463 102 269
29 Machine-industrie 57 454 287 109 293
DL Elektrotechnische industrie 61 278 220 83 153
DM Transportmiddelenindustrie 63 158 103 49 83
2000d Overige industrie 71 378 281 91 192
5000f Diensten 63 5.858 2.672 2.266 4.294
51 Groothandel 59 1.576 601 715 1.253
52 Detailhandel en reparatie 75 481 193 263 363
5000e Horeca en autohandel 70 444 186 151 341
I Vervoer en communicatie 70 671 250 421 417
J Financiële instellingen 64 274 168 133 198
72 Computerservicebureaus e.d. 44 460 279 117 285
7411b Juridische en ec. adviesdienst. 51 402 192 67 338
742 Architecten- en ingenieursbureaus 73 473 289 77 306
7000f Overige zakelijke dienstverl. 73 934 436 268 685
90 Milieudienstverlening 76 83 47 27 58
93 Overige dienstverlening 74 60 31 25 51
0100d Overig 68 1.125 662 288 725
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 73 372 294 88 175
C Delfstoffenwinning 52 23 15 x 17
E Energie, gas en water 55 24 15 x 18
F Bouwnijverheid 68 705 338 196 515
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een
afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn
uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; 2006-2008, bedrijfstakken (SBI 2008). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven met procesvernieuwingen.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.