Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Venlo Totale weglengte 2021 915
Venlo Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 821
Venlo Gemeentelijke wegen: totaal 2021 821
Venlo Gemeentelijke weg: ongescheiden rijbanen 2021 790
Venlo Gemeentelijke wegen: gescheiden rijbanen 2021 31
Venlo Waterschapswegen: totaal 2021 0
Venlo Waterschapswegen: ongescheiden rijbanen 2021 0
Venlo Waterschapswegen: gescheiden rijbanen 2021 0
Venlo Provinciale wegen: totaal 2021 30
Venlo Provinciale wegen: totaal hoofdrijbanen 2021 28
Venlo Provinciale wegen: ongescheiden rijbanen 2021 16
Venlo Provinciale wegen: gescheiden rijbanen 2021 12
Venlo Provinciale wegen: verbindingsbanen 2021 1
Venlo Provinciale wegen: overige rijbanen 2021 0
Venlo Rijkswegen: totaal 2021 65
Venlo Rijkswegen: totaal hoofdrijbanen 2021 29
Venlo Rijkswegen: ongescheiden hoofdrijbanen 2021 0
Venlo Rijkswegen: gescheiden hoofdrijbanen 2021 29
Venlo Rijkswegen: verbindingsbanen 2021 33
Venlo Rijkswegen: overige rijbanen 2021 3
Bron: DVS/CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per april 2022: de cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren. Het CBS vindt voor dit jaar verschillen met de voorgaande jaren in het NWB die ook tot uiting komen in de cijfers. Deze verschillen worden verklaard door de correctie van eerder niet geclassificeerde wegen naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom zien we dit jaar een afname in de lengte van de autowegen.

Wijzigingen per december 2020:
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten een verbeteringsslag aan het uitvoeren. Deze verbeteringen hebben nauwelijks effect op de cijfers, er is geen sprake van een trendbreuk.

Wijzigingen per augustus 2020:
De structuur van deze tabel is gewijzigd. De onderwerpen Gemeentelijke en waterschapswegen, Provinciale wegen en Rijkswegen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. Daarnaast zijn de cijfers van peiljaar 2019 toegevoegd en zijn de cijfers van peiljaar 2018 herzien.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers over het jaar 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.