WOZ-objecten naar waardeklasse; 1997 - 2011

Het CBS verzamelt vanaf 1997 gegevens over de waarde van het onroerend goed op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Sinds 1 januari 1995 is de Wet WOZ van kracht. Deze wet verplicht gemeenten al het onroerend goed, inclusief al het in aanbouw zijnde en leegstaande onroerend goed, binnen de gemeentegrenzen periodiek te taxeren en de op deze manier vastgestelde WOZ-waarde te gebruiken bij het bepalen van onder andere de gemeentelijke aanslag Onroerende zaak belastingen (OZB).

In deze tabel worden gegevens over de WOZ gepubliceerd naar waardeklasse van de WOZ-objecten. Als WOZ-objecten worden onderscheiden:
- woningen;
- recreatiewoningen en overige woningen;
- niet-woningen gedeeltelijk in gebruik als woning;
- niet-woningen, niet bewoond.
De cijfers zijn verder uitgesplitst naar landsdeel, provincie, COROP-gebied, stadsgewest (vanaf 2000), grootstedelijke agglomeratie (vanaf 2000) en gemeente .

Het eerste WOZ-tijdvak loopt van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000 met als waardepeildatum 1 januari 1995. Dit betekent dat gemeenten gedurende de verslagjaren 1997 tot en met 2000 de onroerende goederen dienden te taxeren naar de waarde per 1 januari 1995.


WOZ-objecten die voor de OZB verplicht zijn vrijgesteld (onder meer landbouwgrond, infrastructurele werken, ambassades en kerken) zijn niet meegenomen. WOZ-objecten die op basis van een gemeentelijke belastingverordening voor de OZB zijn vrijgesteld, zoals gemeentelijke gebouwen en kassen zijn wel meegenomen.

De waardepeildatum verslagjaren 2001 tot en met 2004 is 1 januari 1999.
De waardepeildatum verslagjaren 2005 en 2006 is 1 januari 2003.
De waardepeildatum verslagjaar 2007 is 1 januari 2005.
De waardepeildatum verslagjaar 2008 is 1 januari 2007.
Vanaf 2008 worden onroerende goederen getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

Voor de voorlopige cijfers vormen de waarden volgens de oorspronkelijke WOZ-beschikking het uitgangspunt. Hierbij zijn wijzigingen als gevolg van bezwaar en beroep niet in de cijfers verwerkt. Bij de definitieve cijfers is dat zoveel mogelijk wel gedaan.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Het betreft de stand per 1 januari. De cijfers van 2009 zijn definitief.
De cijfers van 2010 en 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 april 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Reden van stopzetting:
Door de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) sluiten de nieuwe definities van woningen en niet-woningen niet meer aan op de definities zoals gehanteerd in deze tabel. Nieuwe tabellen worden gestart waarin een koppeling wordt gelegd tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de landelijke voorziening WOZ.

WOZ-objecten naar waardeklasse; 1997 - 2011

Waardeklasse WOZ-objecten Regio's Perioden Totaal WOZ-objecten (aantal) WOZ-objecten woningen (aantal) Recreatiewoningen en overige woningen (aantal) Niet-woningen; gedeeltelijk bewoond (aantal) Niet-woningen; niet bewoond (aantal)
Totaal Nederland 2008 8.277.360 7.043.736 412.658 97.363 723.603
Totaal Nederland 2009 8.355.947 7.113.370 411.763 95.490 735.324
Totaal Nederland 2010* 8.402.000 7.149.037 414.609 94.722 743.632
Totaal Nederland 2011* 8.475.939 7.204.367 418.303 93.487 759.782
Totaal Leeuwarden (SG) 2008 84.030 71.662 3.513 1.178 7.677
Totaal Leeuwarden (SG) 2009 84.717 72.176 3.521 1.161 7.859
Totaal Leeuwarden (SG) 2010* 85.579 72.385 3.576 1.166 8.452
Totaal Leeuwarden (SG) 2011* 86.305 72.689 3.596 1.164 8.856
Totaal Maastricht (SG) 2008 95.386 82.452 4.436 1.048 7.450
Totaal Maastricht (SG) 2009 96.160 83.062 4.482 1.027 7.589
Totaal Maastricht (SG) 2010* 96.487 83.364 4.457 1.072 7.594
Totaal Maastricht (SG) 2011* 96.502 83.742 4.186 1.061 7.513
Totaal Leeuwarden (GA) 2008 52.822 45.154 2.461 295 4.912
Totaal Leeuwarden (GA) 2009 53.277 45.565 2.428 287 4.997
Totaal Leeuwarden (GA) 2010* 53.736 45.633 2.438 292 5.373
Totaal Leeuwarden (GA) 2011* 54.086 45.830 2.453 282 5.521
Totaal Maastricht (GA) 2008 65.616 56.302 3.977 526 4.811
Totaal Maastricht (GA) 2009 65.898 56.600 4.027 516 4.755
Totaal Maastricht (GA) 2010* 66.100 56.801 3.979 508 4.812
Totaal Maastricht (GA) 2011* 65.875 57.039 3.720 498 4.618
200 000 tot 250 000 euro Nederland 2008 1.409.899 1.344.160 10.430 11.474 43.835
200 000 tot 250 000 euro Nederland 2009 1.464.123 1.398.176 10.666 10.458 44.823
200 000 tot 250 000 euro Nederland 2010* 1.461.122 1.397.536 10.523 9.189 43.874
200 000 tot 250 000 euro Nederland 2011* 1.446.941 1.382.971 10.639 8.774 44.557
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (SG) 2008 8.036 7.387 29 203 417
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (SG) 2009 8.286 7.652 32 164 438
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (SG) 2010* 8.554 7.908 28 153 465
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (SG) 2011* 8.716 8.084 38 154 440
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (SG) 2008 14.482 13.779 5 169 529
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (SG) 2009 14.563 13.875 4 149 535
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (SG) 2010* 14.502 13.826 4 160 512
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (SG) 2011* 14.642 13.938 5 169 530
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (GA) 2008 3.468 3.132 - 51 285
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (GA) 2009 3.625 3.278 - 50 297
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (GA) 2010* 3.970 3.594 - 52 324
200 000 tot 250 000 euro Leeuwarden (GA) 2011* 4.193 3.849 - 49 295
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (GA) 2008 7.828 7.397 - 82 349
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (GA) 2009 8.231 7.801 - 73 357
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (GA) 2010* 8.173 7.741 - 80 352
200 000 tot 250 000 euro Maastricht (GA) 2011* 8.134 7.686 - 83 365
Bron: CBS.
Verklaring van tekens