Rijk; langlopende vorderingen en schulden, Benelux - functies, 1999 - 2005

Rijk; langlopende vorderingen en schulden, Benelux - functies, 1999 - 2005

Functies Perioden Vorderingen Verstrekte langlopende leningen Totaal verstrekt (mln euro)
Landsverdediging 1999 394
Landsverdediging 2000 250
Landsverdediging 2001 229
Landsverdediging 2002 366
Landsverdediging 2003 366
Landsverdediging 2004 542
Landsverdediging 2005 449
Onderwijs 1999 659
Onderwijs 2000 829
Onderwijs 2001 933
Onderwijs 2002 883
Onderwijs 2003 980
Onderwijs 2004 1.066
Onderwijs 2005 1.971
Landbouw, jacht en visserij 1999 178
Landbouw, jacht en visserij 2000 134
Landbouw, jacht en visserij 2001 99
Landbouw, jacht en visserij 2002 46
Landbouw, jacht en visserij 2003 58
Landbouw, jacht en visserij 2004 40
Landbouw, jacht en visserij 2005 46
Verkeer en vervoer 1999 -
Verkeer en vervoer 2000 66
Verkeer en vervoer 2001 554
Verkeer en vervoer 2002 356
Verkeer en vervoer 2003 34
Verkeer en vervoer 2004 50
Verkeer en vervoer 2005 108
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse analyse van
de rijksfinanciën: de bestemming van de langlopende vorderingen en
schulden van het rijk. In de tabel zijn de gegevens te splitsen naar de
volgende kenmerken:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Benelux functionele classificatie 1989.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot
en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989
gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003
is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de langlopende vorderingen en
schulden van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2005 betreffen definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Verstrekte langlopende leningen
Betreft verstrekte langlopende leningen en defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
feitelijke levering van duurzame militaire goederen.
Totaal verstrekt
Betreft totaal van de verstrekte langlopende leningen en
defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
feitelijke levering van duurzame militaire goederen.