Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

De jaarlijkse milieukosten bestaan voor een groot deel uit kapitaallasten van investeringen in voertuigaanpassingen. Daarnaast bestaan de milieukosten uit meerkosten van onder meer milieuvriendelijke brandstoffen, plaatsing van geluidsschermen en woningisolatie door het Rijk en milieuvriendelijke demontage van autowrakken.

Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieu-investeringen en kapitaallasten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1980 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Milieukosten van het verkeer, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in milieumaatregelen
Extra investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om maatregelen bij tankstations en in havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Waterverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan vaartuigen en in havens waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Voorbeelden: vuilwatertanks waarin men op schepen afvalwater kan opslaan, voorzieningen in havens voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval.
Totaal waterverontreiniging
Totaal van investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan vaartuigen en in havens waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Voorbeelden: vuilwatertanks waarin men op schepen afvalwater kan opslaan, voorzieningen in havens voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval.
Zeevaart
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan zeeschepen waarmee men beoogt de waterkwaliteit te beschermen, te herstellen en / of te verbeteren. In dit kader zijn met name de onderdelen van het MARPOL-verdrag van belang, een internationale overeenkomst om verontreiniging van de zee door zeeschepen te voorkomen. De milieuvoorzieningen die genomen worden, hangen af van het scheepstype en de lading die wordt vervoerd. Het betreft onder andere maatregelen om verontreiniging met afval, chemische stoffen en olie te voorkomen. De gegevens zijn berekend op basis van een bepaald percentage van de totale investering in de zeescheepvaart. Dit percentage is m.i.v. 2004 herzien naar aanleiding van onderzoek. De sterke toename van de milieu-investering vanaf 2006 wordt veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouwschepen dat in deze jaren in de vaart kwam, die voorzien waren van de modernste milieu-technologie.
Recreatievaart
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan recreatieboten waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Het betreft zowel aanpassingen aan schepen (zoals vuilwatertanks en milieuvriendelijke verven die de aangroei van algen en schelpen op de scheepshuid tegengaan) als maatregelen in jachthavens (zoals voorzieningen voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval). Tot de recreatievaart worden gerekend open zeilboten, kajuitzeilboten, open motorboten en kajuitmotorboten.
Jaarlijkse milieukosten
Tot de milieukosten worden alle kosten gerekend van maatregelen
waarmee men beoogt de kwaliteit van water, lucht en bodem te
beschermen, te herstellen en/of te verbeteren, alsmede de overlast door
geluid door het verkeer beoogt te verminderen.
Milieukosten bestaan uit de kapitaallasten (rente en afschrijvingen)
van milieu-investeringen en een aantal andere kosten. Hierbij valt te
denken aan de kosten voor handhaving (uitlaatgasmeting, roetmeting),
extra brandstofgebruik als gevolg van het inbouwen van katalysatoren,
aanpassing van brandstoffen, afvalverwijdering, en sanering van
bodemverontreiniging die gerelateerd is aan het verkeer. Ook de
milieu-uitgaven (investeringen) van de overheid worden tot de
milieukosten gerekend. Het gaat hierbij om overheidsuitgaven voor de
aanleg van geluidsschermen en -wallen, de aanleg van stil asfalt,
alsmede de uitgaven voor maatregelen door de overheid tegen
luchtverkeerslawaai.
Verkeersdeelnemers
Eigenaren en gebruikers van vervoermiddelen. Het gaat daarbij om huishoudens en bedrijven.
Waterverontreiniging
Kosten van huishoudens en bedrijven waarmee men beoogt de kwaliteit
van het oppervlaktewater te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal waterverontreiniging
Totaal van de kosten in de zeevaart, binnenvaart en recreatievaart
waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen,
te herstellen en/of te verbeteren.
Zeevaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen
bij zeeschepen, kosten voor opleiding van personeel en kosten voor afgifte
van afvalstoffen. Met ingang van het statistiekjaar 2004 zijn de cijfers
volgens een nieuwe methode berekend.
Vanaf het statistiekjaar 2006 worden de betalingen aan
havenontvangstinstallaties (HOI's) niet meer tot de milieukosten
gerekend, maar zijn deze betalingen in de tabel opgenomen als
overdracht (heffing).
Binnenvaart
Meerkosten van milieuvriendelijke antifouling en indirecte betalingen voor
de verwerking van oliehoudende afvalstoffen.
Vanaf 2006 worden de betalingen aan havenontvangstinstallaties (HOI's)
niet meer tot de kosten gerekend, maar zijn deze betalingen in de
tabel opgenomen als overdracht (heffing).
Recreatievaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van investeringen in
vuilwatertanks op boten en kosten voor de afgifte van oliehoudend
afvalwater. Jachthavens hebben kapitaallasten voor investeringen in
voorzieningen voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en
huisafval. Ze investeren ook in vloeistofdichte vloeren om het water dat
gebruikt wordt voor het afspoelen van het onderwaterschip op te vangen.
Vanaf 2006 worden de betalingen aan havenontvangstinstallaties (HOI's)
niet meer tot de kosten gerekend, maar zijn deze betalingen in de
tabel opgenomen als overdracht (heffing).
Overheid
Kosten van de overheid waarmee men beoogt de kwaliteit van het milieu te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren. Met ingang van 2006 zijn de milieukosten voor het landschap niet meer in deze tabel opgenomen, maar vormen zij een onderdeel van de tabel Kosten en financiering van het landschapsbeheer.
Waterverontreiniging binnenvaart
Overheidsbijdrage aan de verwerking van oliehoudende afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart.