Zoekresultaten

61 resultaten voor vlinders
61 resultaten voor vlinders

Pagina 2 van 3

Voorzichtig herstel vlinderstand

Sinds 2006 gaan er iets meer vlindersoorten in aantal voor- dan achteruit: 20 tegenover 11. Onder de ‘stijgers’ zitten een aantal bedreigde soorten.

Artikelen

Bosvlinder bont zandoogje aardt goed in de stad

Van de vlinders die veel voorkomen in onze tuinen is de typische bosvlinder het bont zandoogje toe genomen in de stad.

Artikelen

Voorzichtig herstel fauna

De Living Planet Index geeft aan dat de Nederlandse populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders in de periode 1990-2014 met gemiddeld 15 procent zijn...

Artikelen

Bedreiging diergroepen; toe- of afname van Rode Lijsten 1995-2012

Zoogdieren, vogels, dagvlinders, amfibieën en reptielen, perioden 1950-1994, 1950-2005 en 1950-2012

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Artikelen

Klimaatverandering: in april leggen alle vogels een ei?

Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van klimaatverandering. Dat valt op te maken uit de indicatoren die CBS voor het Compendium voor Leefomgeving (CLO) beheert.

Artikelen

Nederland in cijfers

Op 18 december 2020 presenteert het CBS de eerste editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Landelijk Verspreidingsonderzoek 2009

In dit rapport wordt de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna beschreven

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2006

Stand van zaken in 2006 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen.

Publicaties

Landelijk verspreidingsonderzoek 2008

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende...

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2007

Stand van zaken in 2007 van de verschillende landelijke ecologische meetnetten waarin planten- en diersoorten worden gemonitord.

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten 2009

Deze publicatie doet verslag van de stand van zaken in 2009 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring vallen.

Publicaties

CBS brengt 420 diersoorten in kaart dankzij nieuwe rekentechnieken

Dit jaar werd op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor het eerst een Living Planet Index van Nederland gelanceerd: een overzicht van de trends in Nederlandse diersoorten. CBS werd...

Artikelen

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000-2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling. Naar subklassen (SBI 45) en bedrijfsomvang.

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2004 - 2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, SBI'93 Naar branches en bedrijfsomvang: klein- , midden- en grootbedrijf.

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bouwnijverheid; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Algemene B&U-bouw, grond-, water- en wegenbouw, gespecialiseerde bouw

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, werkgelegenheid, bedrijfslasten en - opbrengsten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid;

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid

Cijfers

Industriële inkopen van loondiensten, vanaf 1996

Specificatie van de betaalde bedragen voor loondiensten verricht door derden bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Industriële inkopen grond- en hulpstoffen, vanaf 1996

Specificatie van de inkopen van grond - en hulpstoffen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers