Zoekresultaten

6780 resultaten voor regionale data centra
6780 resultaten voor regionale data centra
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 272

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Cijfers

Innovatief onderzoek naar vliegroutes van drones met CBS-data

Ze zijn niet meer uit het luchtruim weg te denken: onbemande luchtvaartuigen, ook wel drones genoemd.

Artikelen

Over het belang van metadata bij de open data van het CBS

In een open samenleving zijn eenvoudig toegankelijke feiten en cijfers onontbeerlijk.

Artikelen

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2021

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021

In deze publicatie wordt van de onderzoekspopulatie, personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland, vastgesteld wat hun binding met de arbeidsmarkt is, waarbij...

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2021

Cijfers

Betere regionale data door krachtenbundeling

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

Artikelen

Regionale Brede Welvaart in Nederland stabiel, wonen onder druk

De brede welvaart in Nederland ‘hier en nu’ is in 2020 op alle aspecten gelijk gebleven of toegenomen, alleen op het onderdeel wonen is de brede welvaart afgenomen. Dit blijkt uit de regionale...

Artikelen

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg

Factsheets - 2019: Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg (Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn)

Cijfers

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2019-2020*

Cijfers

Gebieden in Nederland 2023

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2023 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Monitor Laaggeletterdheid van het proefjaar 2022. De monitor heeft als uiteindelijke doel de aanpak van laaggeletterdheid te kunnen monitoren en dit...

Publicaties

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht

Indicatoren thema’s brede welvaart voor provincie Utrecht. Er wordt naar negen indicatoren gekeken waarbij waar mogelijk het jaar 2020 wordt gehanteerd.

Cijfers

Energieverbruik hotels, 2018

Deze tabellenset geeft inzicht in het energieverbruik van hotels in 2018 in Nederland op regionaal niveau.

Cijfers

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

Regionale economische groei 2021

Tabel met economische groeicijfers per provincie en regio in 2021 en 2020.

Cijfers

Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland, 2016 en 2018-2020

Cijfers

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo naar type maatwerkarrangement, regionaal

Cijfers

Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019

Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft de senioren van Leiden in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.

Cijfers

Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020

De waarde en volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van de regio’s Noordoost Friesland en Noordwest Friesland, verslagjaar 2020.

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2021 Provincie Limburg

Cijfers