Zoekresultaten

3668 resultaten voor natuur en milieu
3668 resultaten voor natuur en milieu
Actieve filters (1)

Pagina 6 van 147

Bedrijven investeren fors meer in milieu

In 2008 hebben Nederlandse bedrijven 765 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 75 procent meer dan in 2007. De energiesector was met 535 miljoen euro de grootste investeerder in...

Artikelen

Milieu goed voor 109 duizend voltijdbanen

In 2007 telde de milieusector 109 duizend voltijdbanen. Dat is 25 procent meer dan in 1995.

Artikelen

Bronnenonderzoek Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om bronnen van CBS te gebruiken voor de digitale atlas natuurlijk kapitaal

Artikelen

Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied

Pilotstudie natuurlijk kapitaal rekeningen met aanbod en gebruik ecosysteemdiensten en waardebepaling

Artikelen

Actualisatie provinciale natuurindicatoren

Actualisatie provinciale natuurindicatoren, 1990-2020

Cijfers

Duurzaamheid meer dan alleen milieu

In de afgelopen jaren zijn er verschillende methoden ontwikkeld om welvaart en duurzaamheid beter in beeld te krijgen. In dit artikel wordt de internationaal aanbevolen kapitaalbenadering besproken...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021

Vierde kwartaalrapportage van 2021 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Kerncijfers milieu; nationale rekeningen, 2001-2013

Milieudruk per mileuthema, kosten en opbrengsten van milieuheffingen en belastingen, emissies naar water en lucht

Cijfers

Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen

13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen. Wat betreft hergebruik is de circulariteit van de economie sinds 2014...

Artikelen

Milieu-investeringen in het verkeer fors hoger

In 2007 is 653 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeer ten gunste van het milieu. Dat is 60 procent meer dan in 2005.

Artikelen

Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mestexport, Mestverwerking, Afzet naar hobbybedrijven en particulieren Stikstof, fosfaat, mestsoort

Cijfers

De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik

In dit artikel wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de productie en het verbruik van de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op het verbruik van...

Publicaties

Uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer

De uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer als percentage van het bbp zijn gedaald.

Overig
Artikelen

Droge natuur ligt niet stil

In 2006 had Nederland bijna 85 duizend hectare aan open droog natuurlijk terrein. Dit wordt gevormd door stuifzanden, duinen, strand en heide. Tussen 1996 en 2006 is de oppervlakte aan droge natuur...

Artikelen

Milieu Input-Output Analyses van Nederland

Milieu input-output analyses van broeikasgassen in Nederland

Artikelen

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering

Cijfers