Zoekresultaten

3642 resultaten voor natuur en milieu
3642 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 4 van 146

Milieukosten

Alle jaarlijkse kosten van activiteiten die bescherming, herstel of verbetering van het milieu beogen.

Overig

Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur

In 2020 zat de economie in het slop, de consumptie ging achteruit. Toch ging op veel terreinen de brede welvaart vooruit: de tevredenheid met het werk en de vrije tijd nam toe, het vertrouwen in...

Artikelen

Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Deze publicatie presenteert resultaten van de verschillende onderdelen van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor Nederland voor de periode 2013 – 2018.

Publicaties

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Cijfers

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen

Meer mensen vinden milieu sterk vervuild

Van de volwassenen gaf 55% in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn. Driekwart vindt dat er aan de natuur veel schade is toegebracht. Dit is hoger dan in 2012. Meer mensen zijn...

Artikelen

Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018

De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 50 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren...

Cijfers

CBS’ers helpen Rwanda met opzetten van milieu- en kapitaalstatistieken

De Wereldbank vroeg eind 2014 aan CBS of het zijn kennis op het gebied van kapitaal- en milieurekeningen wilde overdragen aan medewerkers van een aantal overheden van Rwanda, waaronder het...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties

Meer inzicht in exportverdiensten per bedrijfstak

De export van goederen en diensten is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse economie, dit noemen we de verdiensten aan de export. De totale verdiensten aan de export is de...

Artikelen

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers

Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, per grootteklasse in SO en cultuurgrond.

Cijfers

Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021

Gegevens over vwo-geslaagden met (combi)profiel Natuur en techniek in schooljaren 2012/'13 - 2020/'21 en eerstejaars ho-studenten die met een bacheloropleiding gestart zijn aan de TU Delft in de...

Cijfers

Aardgas

Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan.

Overig

Moord en doodslag 2021

Deze tabellen De cijfers in dit artikel hebben betrekking op alle gevallen van moord en doodslag die in Nederland hebben plaatsgevonden. Het gaat hier bij de slachtoffers zowel om ingezetenen als om...

Cijfers

Werkgelegenheid in de milieusector

De werkgelegenheid in de milieusector ten opzichte van de totale Nederlandse werkgelegenheid is gestegen van 1,8 procent in 2001 tot 2,0 procent in 2015.

Overig

Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

Deze publicatie beschrijft een methode voor het afleiden van de CO2-emissiefactoren voor elektriciteit uit steenkool en aardgas, constistent met de methode die het CBS samen met anderen heeft...

Publicaties

Nieuwsbrief milieurekeningen en duurzaamheid 2021

Onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van de milieurekeningen, klimaat en energie, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, duurzaamheid en brede welvaart en de SDG’s in 2021, met een...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Uitgaven voor milieubescherming

De uitgaven voor de bescherming van het milieu als percentage van het bbp zijn sinds 2000 iets gestegen

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Milieuoverdrachten en subsidies

Milieusubsidies door de overheid stegen van 764 in 2005 en 1.158 in 2010 tot 1.018 miljoen euro in 2015

Overig

Grondwateronttrekking van bedrijven

Tussen 2000 en 2014 werd 5 procent minder zoet (en brak) grondwater onttrokken.

Overig

Emissies naar water, zware metalen

Tussen 2000 en 2014 daalde de uitstoot van zware metalen naar water met bijna 58 procent

Overig

Ecosysteemtypen

Heel Nederland is – landsdekkend- ingedeeld in verschillende ecosysteemtypen. Voorbeelden van ecosysteemtypen zijn loof, -naald en gemengde bossen, maar ook areaal in gebruik als bedrijventerrein,...

Overig