Zoekresultaten

3642 resultaten voor natuur en milieu
3642 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 2 van 146

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen, 1998-2021

Overig

Emissie (milieu)

Uitstoot, lozing.

Overig

Milieu-investering

Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar...

Overig
Overig

Bos en open natuurlijk terrein

Terrein in gebruik als bos, als droog of als nat open natuurlijk terrein.

Overig

Open droog natuurlijk terrein

Open terrein met een droge ondergrond, met als belangrijkste functie natuur.

Overig

Open nat natuurlijk terrein

Open terrein met een natte ondergrond met als belangrijkste functie natuur.

Overig

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broedvogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het effect van...

Cijfers

Dossier Milieu en economie

Dossier Milieu en economie

Overig

Natuurlijk persoon

Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Overig
Overig
Overig

Niet-natuurlijke dood

Overlijden van een persoon veroorzaakt door moord, doodslag, geweld, verkeersongeval, privéongeval, bedrijfsongeval of door zelfdoding.

Overig

Niet-natuurlijke persoon

Een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

Overig

SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs

Periode: jaarbestand 1977

Overig

Natuur en milieu

Thema Natuur en milieu

Overig

Stikstofoverschot landbouw op zijn laagst sinds 2014

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021, vergeleken met een jaar eerder, met 5,0 procent afgenomen tot 290 miljoen kilogram.

Artikelen

Klimaat- en Energieverkenning 2022

De Klimaat- en Energieverkenning 2022 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de...

Publicaties

Regionale Brede Welvaart ‘hier en nu’ ten koste van ‘later’

De brede welvaart ‘hier en nu’ is in 2022 op veel onderdelen gelijk gebleven of toegenomen. Op veel plaatsen in Nederland nam de brede welvaart toe op materiële welvaart, arbeid en vrije tijd, en...

Artikelen

Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020

De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 50 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren...

Cijfers

Bedrijven investeerden in 2020 ruim 2 miljard euro in milieu

Nederlandse bedrijven investeerden in 2020 2,1 miljard euro in milieuvoorzieningen, 931 miljoen euro meer dan in 2019.

Artikelen