Zoekresultaten

4375 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid
4375 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid

Pagina 4 van 175

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; duurgegevens, 2005-2007

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkeringsduur, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Cijfers

Aandeel vrouwen in de arbeidsongeschiktheid groeit

Eind september 2009 zijn er 608 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt in het kader van de WAO of WIA. Ruim 291 duizend uitkeringen daarvan werden uitgekeerd aan vrouwen.

Artikelen

Kans op werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft tabellen samengesteld over werkloosheid en het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De tabellen zijn op...

Cijfers

Werknemers; mate van overwerken

Werknemers Mate van overwerken, geslacht en andere persoonskenmerken

Cijfers

Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019

Voor een aantal onderwerpen worden cijfers gepubliceerd naar laagregionale indeling van vierkant van 100 meter bij 100 meter en vierkant van 500 meter bij 500 meter. Deze publicatie beschrijft de...

Publicaties

WW en bijstand gestegen, arbeidsongeschiktheid gedaald

Het aantal WW-uitkeringen is in het vierde kwartaal van 2003 verder toegenomen. Het lag eind 2003 op 287 duizend. De WW steeg in de tweede helft van 2003 met gemiddeld 6 duizend uitkeringen per...

Artikelen

Arbeidsongeschiktheidswetten

Wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Overig

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt in tien jaar met 175 duizend

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt,,175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt.

Artikelen

Veel WW en arbeidsongeschiktheid in oostelijk Nederland

Gemeenten met naar verhouding veel mensen met een werkloosheidsuitkering en veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in juni 2011 vooral te vinden in het oostelijk deel van Nederland.

Artikelen

Diagnosecode

Aanduiding van de aard van de ziekte of het gebrek die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid.

Overig

Inkomensverzekering

Een verzekering die mensen beschermt tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of overlijden.

Overig

Algemene arbeidsongeschiktheidswet

Een algemeen verplichte verzekering voor de gehele bevolking tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Overig

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Uitkering aan werknemers, die na een wachttijd van 104 weken nog tenminste 35 procent arbeidsongeschikt zijn.

Overig

Sociale verzekeringsdag (Sv-dag)

Dag waarover de werknemers loon wordt betaald, incl. dagen waarover werknemers een uitkering krijgen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Overig

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Overig

Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Uitgekeerde bedragen arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA)

Cijfers

Contractuele loonkosten

Het CAO-loon inclusief bijzondere beloningen, vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen.

Overig

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar).

Overig

Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen het SCP, CBS en TNO.

Publicaties

In vijf jaar ruim 100 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers minder

Eind november 2010 zijn 597 duizend uitkeringen verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt waren. Dat zijn er 109 duizend minder dan vijf jaar eerder.

Artikelen