Zoekresultaten

3572 resultaten voor lokale belastingen
3572 resultaten voor lokale belastingen

Pagina 3 van 143

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Inkomensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Resultaat voor belastingen

De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat. .

Overig

Sociale lasten

De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.

Overig

Buitengewone lasten

De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.

Overig

Financiële lasten

De rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen, en het verlies op beleggingen.

Overig

Wat is een last onder dwangsom?

Veel gestelde vragen over Handhaving

FAQ's

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Productgebonden belastingen op productie

Belastingen die gerelateerd zijn aan de waarde of de hoeveelheid geproduceerde of verkochte producten.

Overig

Geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen

Europese prijsindex waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en van consumptiegebonden belastingen is verwijderd.

Overig

Gemeenten begroten 11,5 miljard euro aan heffingen in 2022

Gemeenten verwachten dit jaar 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 2,0 procent meer dan in 2021 werd begroot. De onderzochte begrotingen zijn door de gemeenten opgesteld voor 15...

Artikelen

Inkomensverschil speelt rol bij opkomst landelijke en lokale verkiezingen

Een hoger percentage stemmers met een laag inkomen in een Nederlandse buurt gaat samen met een groter verschil in opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad.

Artikelen

Trefwoordenlijst heffingen taakveld en categorie gemeenten

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de taakveld-categoriecombinatie voor heffingen uit het Iv3-model gemeenten 2017 en 2018.

Overig

Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen

Beknopt steekproefadvies bij controletellingen voor lokale verkiezingen

Cijfers

Heffingen op water

Verzamelterm voor leidingwaterbelasting, grondwaterbelasting en precario. Precario komt bij een deel van de waterleidingbedrijven voor, grondwaterbelasting alleen voor zover grondwater grondstof is...

Overig

Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten

Recreatie-instellingen Personeel, baten en lasten

Cijfers

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers

Attractieparken Personeel, baten en lasten, bezoekers

Cijfers

Niet-productgebonden belastingen op productie

Belastingen op productie die producenten moeten betalen, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of verkochte producten.

Overig

Wettelijke sociale lasten

De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal sociale verzekeringswetten.

Overig

Overige sociale lasten

Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.

Overig

Sectoren; seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Opbrengst lokale heffingen stijgt met 7 procent

De opbrengst van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen stijgt in 2004 met 7,1 procent. De totale lokale lasten voor burgers en bedrijven komen hierdoor uit op 9,8 miljard euro....

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor zorguitgaven en de belasting- en premiedruk in Nederland en de EU.

Publicaties