Zoekresultaten

32 resultaten voor keyword:gemeentefinanciën
32 resultaten voor keyword:gemeentefinanciën

Pagina 1 van 2

Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet per gemeente op basis van SVB-data 2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet.

Cijfers

Herziene versie: Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen

Volgens de begrotingen van de gemeenten nemen de gemeentelijke lasten in 2007 met ruim 3 procent toe. De baten stijgen met 4 procent. Hierdoor ontstaat een tekort van ruim 350 miljoen euro. In 2006...

Artikelen

Meer samenwerking lokale overheden

Gemeenten werken steeds meer samen in een zogeheten gemeenschappelijke regeling.

Artikelen

Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten

Coronagerelateerde meerlasten en –baten en tevens de niet-gerealiseerde baten en –lasten van gemeenten door corona. Het onderzoek gaat over de het gerealiseerde jaar 2020 en de eerste helft van 2021....

Publicaties

Eerste groei reserves decentrale overheden sinds 2009

De reserves van decentrale overheden stegen in 2015 met ruim 0,2 miljard euro naar 47,4 miljard euro.

Artikelen

Iv3-model gemeenten 2023

Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2023.

Overig

10 miljard naar samenwerkingsverbanden gemeenten

Gemeenten werken steeds vaker in gemeenschappelijke regelingen.

Artikelen

Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020

Over de rapportage eerste corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020

Publicaties

Na 17 jaar weer meer inkomsten dan uitgaven gemeenten

Voor het eerst sinds 1999 geven gemeenten minder uit dan ze ontvangen.

Artikelen

Uitkomsten EMU-enquête 2022

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2022 die eind 2021 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en onder waterschappen. Het EMU-saldo van de vier...

Publicaties

Uitkomsten EMU-enquête 2023

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2023 die eind 2022 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en onder waterschappen. Het EMU-saldo van de vier...

Publicaties

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2015

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Cijfers

Begrote hondenbelasting 2020

In deze tabel staan de begrote opbrengsten aan hondenbelasting per gemeente in 2019 en 2020.

Cijfers

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2019

Cultuurlasten van gemeenten en provincies, met gedetailleerde uitsplitsingen

Cijfers

Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018

Het aantal gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant en de ontwikkeling van de uitgaven hieraan tussen 2008-2018.

Cijfers

Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenten begroten ruim 7 procent meer kosten voor 2023

Nederlandse gemeenten hebben ruim 68,3 miljard euro aan kosten begroot voor 2023. Dat is 7,2 procent meer dan een jaar geleden voor 2022 werd begroot. Daarmee is de stijging van de begrote lasten...

Artikelen

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de...

Cijfers

Gemeenten begroten 12,2 miljard euro aan heffingsopbrengsten in 2023

Gemeenten verwachten dit jaar 12,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 6,1 procent meer dan voor 2022 werd begroot. Hiermee is de stijging groter dan in de voorgaande twee jaar.

Artikelen

Coronagerelateerde lasten & baten gemeenten, 2020-2021

Corona gerelateerde meerlasten en –baten en tevens de niet-gerealiseerde baten en –lasten van gemeenten door corona. Het onderzoek gaat over de het gerealiseerde jaar 2020 en de eerste helft van...

Cijfers

Gemeenten houden 2,3 miljard euro over

In 2006 hebben gemeenten 2,3 miljard euro toegevoegd aan hun eigen vermogen. Dit is ruim 1,1 miljard meer dan in 2005, toen de gemeenten 1,2 miljard euro overhielden.

Artikelen
Artikelen