Zoekresultaten

488 resultaten voor keyword:microdata
488 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 4 van 20

Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw

Ps Dienstverlening Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw, 1993-1998, 2001 t/m 2021

Overig

POLS basis: basismodule van het POLS

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2009

Overig
Overig

Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf

Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf, 2005-2021

Overig
Overig

WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd

Periode: 2009 (april) - 2011 (juni)

Overig

SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs

Periode: jaarbestand 1977

Overig

WRG: Woonruimteregister

Periode: jaarbestand 2008

Overig

Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs

Inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, 2008-2022

Overig

Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen

Onderwijsinschrtab: Kenmerken van inschrijvingen in diverse onderwijssoorten, 2000-2022

Overig

IHG: Internationale Handel in Goederen

IHG: In-, uit- en wederuitvoergegevens per bedrijfseenheid, land en goederensoort, 2009-2021

Overig

LBT: Landbouwtellingen

lbt-microdata: Structuurgegevens van landbouwbedrijven, 2006-2007

Overig

Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven

Bedrijfsopleidingen, de opleidingsactiviteiten van bedrijven, 2010

Overig

RIO: Regionale Inkomensverdelingen

RIO: Regionale Inkomensverdelingen, 1995-2014

Overig

Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Overig

Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 1999-2022

Overig

Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen

Periode: jaarbestanden 1999 t/m 2012

Overig

cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden

cool 5-18 NWO: Verrijkte Bestanden Cohortonderzoek COOL5-18, 2004-2011

Overig

Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte

Secmziekteaomndbedragbus: Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand, longitudinaal 1999-2021

Overig

Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen

Rijksfinanciën: Informatie over een financiële transactie van een rijksinstelling, 2004-2008

Overig

OG; Onderzoek gezinsvorming

OG: Informatie over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. 2008

Overig

Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen

Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen, 2003-2007

Overig

Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken

Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken van in de BRP ingeschreven personen, 1995-2022

Overig

Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen

Gbalevendgeborenenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven levendgeboren personen, 2010-2022

Overig