Zoekresultaten

66 resultaten voor keyword:mestproductie
66 resultaten voor keyword:mestproductie

Pagina 2 van 3

Dierlijke mest en mineralen 2011

De mestproductie daalde in 2011 met ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een afname van de rundvee- en pluimveestapel en lagere stikstof- en...

Publicaties

Benutting van stikstof en fosfor in de Nederlandse landbouw

Na de introductie van de eerste beleidsmaatregelen om de mestoverschotten terug te dringen (1984) zijn de overschotten van stikstof en fosfor gaan dalen. Dit ging gepaard met een toenemende...

Artikelen

Co-vergisting van dierlijke mest 2006-2011

Co-vergisting van dierlijke mest is sterk gegroeid in de periode 2006-2010. Momenteel zijn ongeveer 90 bedrijven actief die één of meer vergisters exploiteren. De input van de vergisters bestaat voor...

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2010

De mestproductie nam in 2010 licht toe met 6 miljoen kg stikstof en 4 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de grotere voederbehoefte van melkkoeien door de gestegen...

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest 2010

In 2010 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor op het bedrijf geproduceerde drijfmest van 6 maanden of langer.

Artikelen

Schonere productie, maar nog geen groene groei

Economische groei gaat vaak ten koste van het milieu.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2009

Dit artikel geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die voor de berekening van de mestproductie en mineralenuitscheiding in 2009 zijn toegepast.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2004 en 2005*

In het artikel komt de mest- en mineralenproductie in 2004 aan bod. Tevens worden de voorlopige uitkomsten over 2005 gepresenteerd.

Artikelen

Productie van dierlijke mest en gebruiksnormen per bedrijfstype, 2004

Het artikel gaat in op de mestproductie en de mineralenuitscheiding van de Nederlandse veestapel in 2004. Hierbij komen verschillen tussen bedrijfstypes en regio's aan bod. Verder wordt de productie...

Artikelen