Zoekresultaten

111 resultaten voor keyword:levensverwachting
111 resultaten voor keyword:levensverwachting

Pagina 3 van 5

Is de CBS-prognose van de levensverwachting te conservatief?

Het CBS heeft de prognose van de levensverwachting voor de lange termijn onlangs omhoog bijgesteld. In de nieuwe prognose verwacht het CBS dat de levensverwachting voor mannen in 2060 zal toenemen...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Volgens de nieuwe CBS-prognose stijgt de periode-levensverwachting bij geboorte tussen 2012 en 2060 voor mannen met 7,8 jaar, voor vrouwen met 7,0 jaar. De levensverwachting komt uit op...

Artikelen

Levensverwachting in 2012 vrijwel onveranderd

De levensverwachting was in 2012 voor zowel mannen als vrouwen nagenoeg gelijk aan de levensverwachting in 2011. Naar verwachting zal de levensverwachting de komende jaren echter weer verder stijgen.

Artikelen

Regionale verschillen in sterfte verklaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. In deze prognose spelen...

Artikelen

Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers

Met de voorgenomen stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd zal het aantal 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking oplopen naar 0,8 miljoen in 2040.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Als onderdeel van de bevolkingsprognose publiceert het CBS om het jaar een langetermijnprognose voor de sterftekansen en de levensverwachting in Nederland. De nieuwste update van deze prognose is op...

Artikelen

65-jarigen leven langer zonder beperkingen, maar meer met chronische ziekten

De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen dertig jaar gestegen. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal...

Artikelen

Levensverwachting mannen neemt sterk toe

In 2011 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 82,9 jaar, tegen 79,2 jaar voor mannen. Vooral door een snellere stijging bij mannen is het verschil in levensverwachting tussen mannen en...

Artikelen

Stijgende levensverwachting en veranderde leefstijl

In Nederland is de afgelopen jaren de levensverwachting duidelijk gestegen. Was in 1970 de levensverwachting bij geboorte nog 70 jaar en tien maanden voor mannen en 76 jaar en zes maanden voor...

Artikelen

Geen VUT, maar langer werken

Verzekerings-Archief, 2012 nr. 1; Kluwer

Artikelen

Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn...

Artikelen

Aandeel inwoners met ernstig overgewicht in Nederland lager dan in andere OESO-landen

Het aandeel Nederlanders met ernstig overgewicht verdubbelde in 20 jaar tijd, maar is wel lager dan gemiddeld in de OESO-landen. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn echter in ons land hoger dan...

Artikelen

Levensverwachting ouderen sterk gestegen

Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar.

Artikelen

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

In het voorontwerp voor de nieuwe pensioenwet wordt voorgesteld de richtleeftijd voor AOW en pensioen, na een eerste verhoging tot 66 jaar, te koppelen aan de resterende levensverwachting op...

Artikelen

Overlevingskansen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In 2009 was de levensverwachting van pasgeboren jongens 78,5 jaar (grafi ek 1). In 1950 was dit nog 70,3 jaar. Deze stijging in de levensverwachting van jongens...

Artikelen

Groei AOW-uitkeringen in stroomversnelling door babyboomers

Eind april 2011 werden 2,9 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit zijn er bijna 14 duizend meer dan in maart 2011.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Recente demografische ontwikkelingen en enkele aanpassingen in het prognosemodel liggen ten grondslag aan een nieuwe CBS-bevolkingsprognose die op enkele punten...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011

Artikelen in dit nummer: Bevolkingsprognose 2010–2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur - Prognose van de bevolking naar herkomst, 2010–2060 - Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer -...

Artikelen

Levensverwachting zonder chronische ziektes

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De levensverwachting zonder chronische ziektes geeft een indicatie van de kwaliteit van het (resterende) leven. Deze maat is gebaseerd op het vóórkomen van een...

Artikelen

Tempo vergrijzing loopt op

Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de periode 2011-2015 komen er een half miljoen 65-plussers bij

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

De nieuwe tweejaarlijkse CBS-bevolkingsprognose voor de lange termijn is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen rond geboorte, sterfte en migratie. Het meest opvallend is een snellere...

Artikelen

Werkelijke levensduur hoger dan levensverwachting

Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal ouderen nog iets sterker zal stijgen dan eerder werd aangenomen.

Artikelen

Naar een betere gezonde levensverwachting

Een evaluatie van bestaande statistieken over gezonde levensverwachting. Op 23 maart 2011 is een herziene versie van dit rapport uitgebracht. De correctie betreft de titel en de labels in figuur 1 op...

Artikelen

Positieve trends in (gezonde) levensverwachting

De levensverwachting is de laatste decennia toegenomen. Het blijkt dat opleiding sterk onderscheidt: lager opgeleiden hebben een kortere levensverwachting dan hoger opgeleiden.

Artikelen

18 duizend Caribische Nederlanders

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Saba en St. Eustatius staatkundig onderdeel van Nederland. Daardoor telt Nederland per die datum 18 duizend inwoners meer.

Artikelen