Zoekresultaten

106 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
106 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 3 van 5

Melkveebedrijven richten zich meer op kernactiviteit

Melkveebedrijven gaan zich meer en meer richten op alleen melkvee. De grootte van de melkveestapel neemt toe, terwijl neventakken als schapen en varkens worden verkleind.

Artikelen

Natuurbeheer geen vetpot voor boeren

In 2009 hadden 5773 landbouwbedrijven een beheersovereenkomst voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Bij dit natuur- en landschapsbeheer gaat het om zaken als weidevogelbeheer, botanisch beheer,...

Artikelen

Toerisme op ruim 2,2 duizend boerderijen

In 2009 hadden 2,2 duizend landbouwbedrijven verbredingsactiviteiten op het gebied van agrotoerisme. Agrotoerisme omvat hier verblijfsrecreatie, ontvangst van bezoekers (voor rondleidingen, in café...

Artikelen

Windenergie bij de landbouw

In dit rapport is nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn om windenergie bij landbouwbedrijven te kwantificeren en welke definitie praktisch zou kunnen zijn.

Artikelen

Werk op boerderij blijft gezinswerk

In 2009 werd 73 procent van het werk op familiebedrijven in de land- en tuinbouw gedaan door gezinsarbeidskrachten. Dit was in 2004 nog 77 procent. Ondanks de lichte afname van het gezinswerk,...

Artikelen

Op een van de vijf boerderijen werkt een gepensioneerde boer

In 2009 werkten 13,3 duizend boeren van 65 jaar of ouder op de boerderij. Hiermee werkt op bijna een van de vijf boerderijen een ‘gepensioneerde’ boer. Bijna de helft van deze boeren heeft een...

Artikelen

Bijna 22 duizend kleine boerderijen in 2009

In 2009 was 30 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein.

Artikelen

Meer dan 1000 geiten op doorsnee geitenbedrijf

In de periode 2000-2009 steeg het aantal geiten met jaarlijks bijna 22 duizend, van 178 duizend in 2000 tot 374 duizend in 2009. Bijna 300 bedrijven hebben zich gespecialiseerd in het houden van...

Artikelen

Iets meer kippen, flink minder kippenhouders

In 2009 waren er 97 miljoen kippen op landbouwbedrijven, iets meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, bijna 100 minder dan in 2008. Nederland telde in 2009 ruim 45...

Artikelen

Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van...

Artikelen

Forse toename tijdelijk personeel in de landbouw

In de landbouw is het arbeidsvolume van tijdelijk personeel fors gestegen. In de periode van 1 april 2008 tot 1 april 2009 steeg dit met 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totale...

Artikelen

Opnieuw minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2009 waren er 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat zijn er bijna 3 procent minder dan vorig jaar.

Artikelen

Meer landbouwbedrijven met inkomsten uit verbredingsactiviteiten

Op land- en tuinbouwbedrijven winnen verbredingsactiviteiten zoals agrotoerisme, natuurbeheer en zorgtaken aan populariteit.

Artikelen
Publicaties

Boeren met meewerkende partner hebben grootste boerderij

Boeren met een meewerkende levenspartner hebben grotere landbouwbedrijven dan alleenstaande boeren of boeren met een niet-meewerkende partner.

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Aantal zorgboerderijen in vier jaar bijna verdubbeld

In 2007 waren er ruim 600 agrarische bedrijven waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Het aantal zorgboerderijen is in vier jaar tijd met twee derde...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Elke week stoppen meer dan 50 boeren

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland is de laatste vijftien jaar afgenomen van 120,1 duizend tot 76,7 duizend. Dat komt neer op het stoppen van gemiddeld 55 boerenbedrijven per week.

Artikelen