Zoekresultaten

447 resultaten voor keyword:gemeenten
447 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 1 van 18

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Groningen, 2022

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2023-2024)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Jeugdreclassering 2023, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2024, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023

Deze tabel bevat informatie over personen met een loonkostensubsidie per gemeente. Dit zijn personen waaraan een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of een forfaitaire...

Cijfers

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Bestelauto’s naar emissieklasse, 2020-2024

Gegevens over het aantal bestelauto’s naar emissieklasse in 2020, 2022 en 2024 en bedrijven met lage emissieklasse bestelauto’s naar bedrijfstak in 2022.

Cijfers

Steeds meer 65-plussers hebben een motorfiets

Begin 2024 stonden er 108 duizend motorfietsen op naam van iemand van 65 jaar of ouder. Dat waren er 54 procent meer dan in 2019. Ouderen hebben vaak een oudere motor.

Artikelen

Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022

Aantal en aandeel particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen van...

Cijfers

Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023

Tabellenset bevat cijfers over Oekraïense vluchtelingen van 4 tot 23 jaar die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen

Cijfers

Gemeenten aan de slag met armoedescan CBS

De armoedescan van het CBS is een dashboard dat inzicht geeft in de groep financieel kwetsbare personen in verschillende Nederlandse gemeenten.

Artikelen

Het lage welzijn in Heerlen

Dit essay gaat over het welzijn van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 92 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het veertiende essay in een...

Publicaties

Amsterdam hoogste eigen vermogen per inwoner

Amsterdam heeft relatief het hoogste eigen vermogen van alle Nederlandse gemeenten. Eind 2022 bedroeg het eigen vermogen van Amsterdam 9 046 euro per inwoner.

Artikelen

Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021

De woon-werkafstand van personeel in het primair en voortgezet onderwijs, uitgesplitst naar woongemeente, werkgemeente en onderwijsregio.

Cijfers

Gemeente Amsterdam heeft hoogste eigen vermogen per inwoner

Gemeenten verschillen sterk in eigen vermogen per inwoner. Hoe dat kan, wordt verklaard uit de onderliggende schulden en bezittingen. Er wordt in het bijzonder gekeken naar de verschillen per...

Publicaties

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2023

In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de tweede helft van 2023.

Cijfers

Verkenning Monitor Preventie met Gezag

Tabellen verdachte jongeren, uitgesplitst naar regio en leeftijdscategorie.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2022

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Gebruik van ANPR-cameradata op goudschaaltje gewogen

Met een zekere regelmaat krijgt het CBS het verzoek nieuwe databronnen te gebruiken om zo te voorzien in de informatiebehoefte van de overheid.

Artikelen

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers