Zoekresultaten

405 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid
405 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid

Pagina 2 van 17

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Bijna helft bijstandsontvangers kan of wil niet werken

De werkbereidheid verschilt onder ontvangers van bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkering en WW

Artikelen

Een op vijf zzp'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Van de 800 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit aandeel is...

Artikelen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: lichte afname arbeidsongeschiktheid

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

75 duizend jongeren ver verwijderd van de arbeidsmarkt

Nederland telt 75 duizend jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen, niet zoeken naar werk en ook niet direct beschikbaar zijn voor werk. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de...

Artikelen
Artikelen

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt in tien jaar met 175 duizend

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt,,175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt.

Artikelen

Ziekteverzuim laagst sinds 1996

In de periode 1996-2012 is het ziekteverzuimpercentage het laagst in 2012, in dat jaar komt het uit op 4,0 procent.

Artikelen

Grote rol overheid gewenst bij zorg voor kwetsbare groepen

De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn,...

Artikelen

Financieel kwetsbare vrouwen

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2012

Artikelen

Belemmerd aan het werk

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Dat is de voornaamste conclusie uit het SCP-rapport...

Artikelen

Gaan werken leidt tot blijvend meer tevredenheid

Personen die zijn gaan werken zijn vaker tevreden met hun leven dan in de jaren daarvoor. Hetzelfde geldt de eerste jaren voor mensen die met pensioen gegaan zijn.

Artikelen

Veel WW en arbeidsongeschiktheid in oostelijk Nederland

Gemeenten met naar verhouding veel mensen met een werkloosheidsuitkering en veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in juni 2011 vooral te vinden in het oostelijk deel van Nederland.

Artikelen

Meer jongeren met Wajong-uitkering

Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder de jonge Wajongers is wel afgenomen.

Artikelen

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;

Cijfers

Achterblijvers in vertrekregio's economisch zwakker

In regio’s waar per saldo geen of weinig mensen naartoe verhuizen is de bevolking in de periode 2005-2008 sociaaleconomisch zwakker geworden.

Artikelen

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2011

Artikelen

Daling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zwakt af

In augustus 2011 zijn 825 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 3 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder gedwongen ontslagen in 2010

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend.

Artikelen

Relatief veel personen met uitkering in Limburg en Groningen

Het beroep op de sociale zekerheid is niet overal in Nederland even groot.

Artikelen

In vijf jaar ruim 100 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers minder

Eind november 2010 zijn 597 duizend uitkeringen verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt waren. Dat zijn er 109 duizend minder dan vijf jaar eerder.

Artikelen

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

In dit artikel wordt de ontwikkeling van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid geschetst, wordt inzicht gegeven in de kosten hiervan en wordt gekeken naar het effect dat met name de recentere...

Artikelen

Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen het SCP, CBS en TNO.

Publicaties

Afname arbeids­ongeschiktheids­uitkeringen tot stilstand gekomen

In het laatste kwartaal van 2009 is het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid licht toegenomen. Voor het eerst in bijna zeven jaar werden er iets meer uitkeringen toegekend dan beëindigd.

Artikelen
Publicaties