Zoekresultaten

6394 resultaten voor inkomen utrecht
6394 resultaten voor inkomen utrecht

Pagina 249 van 256

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, diagnose-indeling ISHMT

Cijfers

Arbeidsomstandigheden: werk en gezondheidsaspecten, 2004

Gezondheidsklachten en ziekteverzuim naar persoons - en beroepskenmerken.

Cijfers

Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om arbeid en vrije tijd? Het soort werk dat mensen hebben is vaak bepalend voor...

Overig

Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Echtscheidingsprocedures 1993-2013

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.

Cijfers

Revisie van de macro-economische cijfers van het CBS

Naar aanleiding van Kamervragen en recente publiciteit treft u hierbij een toelichting aan op de revisie van de macro-economische cijfers.

Artikelen

Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; gebruikers toevoegingen 2007-2011

Gebruikers toevoegingen naar moduultype en naar rechtsgebied, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

Cijfers

Planten - en dierentuinen, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen naar o.a. aantal tuinen, oppervlakte, open- stelling, collectie, type, bezoeken, inkomsten en uitgaven, personeel.

Cijfers

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorz., 2015-2018

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Cijfers

55-plussers over hun (toekomstige) woning

hoe en waar gaan 55-plussers wonen

Publicaties

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2017

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2017

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen, baten en lasten per functie 2004

Baten en lasten per functie volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura per gemeente en wijk, 2018

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2017

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2021

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2021

Overig

Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerden

Arbeidsmarktpositie (incl. startsalaris) van pas afgestudeerde hbo'ers en academici naar geslacht, leeftijd, herkomst en afstudeerrichting.

Cijfers

Verdachten; herkomst, geslacht, generatie en soort misdrijf 1999-2010

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; studieterugkeer 2004/'05 - 2007/'08

Voortijdig schoolverlaters; leerlingkenmerken Studieterugkeer, startkwalificatie, onderwijssoort, leeftijd, geslacht

Cijfers

Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM), 2008-2011

Melding en aangifte delicten, politiecontacten; functioneren politie Nederland en per politieregio

Cijfers