Zoekresultaten

3905 resultaten voor informele zorg
3905 resultaten voor informele zorg

Pagina 152 van 157

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfsklasse (SBI 2008)

Cijfers

Regionaal economische jaarcijfers SBI'93

Toegevoegde waarde en arbeidsvolume Bedrijfsindeling (SBI'93) en regio .

Cijfers

Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven op de tijdreeksmethode waarmee kwartaal- en jaarcijfers van de gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn.

Publicaties

Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Voor de meeste niet-westerse allochtone groepen geldt, net als voor autochtonen, dat kinderen van gescheiden ouders minder vaak een diploma in het hoger onderwijs halen dan kinderen van...

Artikelen

Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019

Het percentage Nederlanders van 18 jaar of ouder dat zei gelukkig te zijn en tevreden met het leven te zijn is tussen 2013 en 2019 stabiel gebleven. Er zijn wel regionale verschillen in geluk en...

Publicaties

Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Kindercentra; voorzieningen/opvangpl./deeln. kinderen/financiën, 1995-2000

Kindercentra, type instellingen, aantallen kinderen, voorzieningen, gemiddelden, opvangplaatsen, personeel, financiën en nieuwe vormen

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling plus personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 1999-2016

Van arbeid naar pensioen geslacht, leeftijd, herkomst, bedrijfstakken, opleidingsniveau

Cijfers

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013

Huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, medicijnen, dagopnamen, geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, stedelijkheidsgraad, inkomen.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2021, derde kwartaal, Niet-tarifaire maatregelen

In deze Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in NTM’s: wat zijn het en in welke mate wordt de Nederlandse export ermee geconfronteerd? Wat zijn de effecten op kwaliteit, kosten en...

Publicaties

Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering

In de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose wordt op gemeentelijk niveau de geboorte naar herkomstgroepering voorspeld. Voor het opstellen van veronderstellingen is een analyse...

Artikelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2019.

Publicaties

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008), 2006-2010

Bedrijven naar grootteklasse (werkzame personen) en activiteit (SBI 2008).

Cijfers

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Dynamiek: instroom en uitstroom van banen en werkzame perioden. Werkzame personen, werknemers en zelfstandigen naar SBI '93 en geslacht.

Cijfers

Kinderen in complexe gezinsverbanden

Tussen 1997 en 2017 kregen steeds meer minderjarige kinderen te maken met complexe gezinsverbanden via stiefrelaties, halfbroers of -zussen; in 2017 zijn er 383 duizend huishoudens met minderjarige...

Publicaties

De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid.

Publicaties

Beroepsbevolking; geslacht 1996-2006

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid. Naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2011

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.

Cijfers