Zoekresultaten

10059 resultaten voor gemiddelde verpleegduur
10059 resultaten voor gemiddelde verpleegduur

Pagina 2 van 403

In 2020 bijna 230 duizend minder mensen opgenomen in het ziekenhuis

In 2020 waren er 2,7 miljoen ziekenhuisopnamen, dat is 12 procent minder dan in 2019. Er waren 40 duizend ziekenhuisopnamen met hoofddiagnose COVID-19 in 2020.

Artikelen

Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen

Deze tabel bevat het gemiddeld kilometrage per 365/366 dagen van Nederlandse personenauto's, voor de verslagjaren 2015 tot en met 2020.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, gemiddelde verkoopprijs, aantal

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Inflatie 10 procent in 2022

Consumentengoederen en -diensten waren in 2022 gemiddeld 10 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Werkloosheid in december verder gedaald

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in...

Artikelen

Werkloosheid in november licht gedaald

In november 2022 waren 364 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze...

Artikelen

Alleenstaande oudere vrouwen wonen het grootst

De woonoppervlakte per Nederlander was gemiddeld 53 vierkante meter in 2021.

Artikelen

Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid

In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen...

Artikelen

Resultaat biologisch landbouwbedrijf hoger dan gangbaar bedrijf

Biologische landbouwbedrijven behaalden in de periode 2011-2020 een hoger saldo dan gangbare landbouwbedrijven.

Artikelen

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag

Cijfers

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Cijfers

Investeringsquote, gemiddelde

De (bruto)-investeringen in vaste activa in verhouding tot het (bruto) binnenlands product.

Overig

Gemiddelde leeftijd

Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden.

Overig

Gemiddelde huishoudensgrootte

Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden.

Overig

Consumptiequote, gemiddelde

De consumptie door huishoudens in verhouding tot het (bruto) binnenlands product tegen marktprijzen.

Overig

Gemiddelde inkoopwaarde

De waarde van de inkopen gedeeld door de hoeveelheid van de ingekochte goederen.

Overig

Gemiddelde arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

Overig

Gemiddelde verkoopwaarde

De waarde van de verkopen gedeeld door de hoeveelheid van de verkochte goederen.

Overig

Gemiddelde bevolking

De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Overig

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ISHMT-lijst

Cijfers

Gemiddelde investeringsquote

Het verhoudingsgetal van de (bruto)-investeringen in vaste activa en het (bruto) binnenlands product c.q. de totale toegevoegde waarde.

Overig