Zoekresultaten

2114 resultaten voor geld- en kapitaalmarkt
2114 resultaten voor geld- en kapitaalmarkt

Pagina 2 van 85

Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022

In deze tabel vindt u van tien akkerbouwgewassen de laatste gegevens zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2022.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Creditcardkrediet

Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen of goederen c.q. diensten kan kopen. Het opnemen van geld of het kopen...

Overig

Geld- en kapitaalmarktrekeningen financiële instellingen 1999-2012

Mutatie in vorderingen en schulden van financiële instellingen naar financieel instrument en type geldgever/geldnemer.

Cijfers

Beleggings- en vastgoedf.; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Beleggings- en vastgoedfondsen; standen en beroep op de kapitaalmarkt.

Cijfers

Beurswaarde

De waardering van effecten op de beurs in geld.

Overig
Artikelen

Aandelen; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Aandelen; standen en beroep op de kapitaalmarkt. Aandelen.

Cijfers

Betaalde arbeid

Arbeid waar een beloning in geld of natura tegenover staat.

Overig

Liquiditeitenmassa (M3)

Brede geldhoeveelheid die bestaat uit chartaal en giraal geld, deposito’s en substituten van deposito’s.

Overig

Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019

De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2019.

Cijfers

Totaal echtscheidingspercentage

Het percentage huwelijken dat door een echtscheiding zal worden ontbonden als de in het verslagjaar waargenomen huwelijksduurspecifieke sterfte- en echtscheidingskansen blijven gelden.

Overig

Gemiddeld kindertal per man

Het gemiddelde aantal kinderen dat een man krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende zijn leven zouden gelden.

Overig

Loon

Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de ziektekosten.

Overig

Valsheidsmisdrijf

Vermogensmisdrijf, omschreven in art. 208 t/m 234 Wetboek van Strafrecht. Bijvoorbeeld vals geld maken of in omloop brengen en valsheid in geschrifte.

Overig

Geldscheppende financiële instelling

Instelling met als belangrijkste kenmerk dat ze schulden aangaat in de vorm van chartaal geld, giraal geld en deposito's. Het deel van deze schulden dat in bezit is van niet-geldscheppende financiële...

Overig

Openbare emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt 2001-2016

Type effect, emittent, type uitgifte, inschrijvings-en stortingsdatum, looptijd, rentevergoeding, koers uitgifte, emissierendement en -bedrag.

Cijfers

Institutionele belegger

Instelling die gelden ter beschikking krijgt die moeten worden belegd, te weten een verzekeringsinstelling, pensioenfonds of beleggingsinstelling.

Overig

Nettovervangingsfactor

Het gemiddeld aantal dochters dat een groep vrouwen ter wereld zou brengen indien bepaalde leeftijdsspecifieke vruchtbaarheids- en sterftecijfers zouden gelden.

Overig

Gemiddeld kindertal per vrouw

Het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Overig

Pensioenfonds

Wettelijk erkend fonds waarin gelden worden bijeengebracht waaruit pensioenen of pre-pensioenen worden betaald. Pensioenfondsen zijn gelieerd aan een onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep.

Overig

Ondernemingspensioenfonds

Een aan een onderneming verbonden fonds waarin gelden bijeen gebracht worden ter verzekering van de pensioenen van personen die aan die onderneming zijn verbonden.

Overig

Brutovervangingsfactor

Het gemiddeld aantal levendgeboren dochters dat een groep vrouwen zou krijgen als voor hen de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers zouden gelden die in een bepaald jaar zijn waargenomen.

Overig

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Cijfers

Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Beroep op aandelen- en obligatiemarkt door overheid, financiële instellingen en ondernemingen, uitgifte pand-, bank- en spaarbrieven.

Cijfers