Zoekresultaten

592 resultaten voor fossiele energiedragers
592 resultaten voor fossiele energiedragers

Pagina 6 van 24

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Aansluiting en productie elektriciteit, leidingwater, olie doorvoer Caribisch Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

Cijfers

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

Banen in hernieuwbare energie, conventionele energie (zoals fossiel) en energiebesparing

Artikelen

CO2-uitstoot door biomassa neemt toe

In 2020 is door het gebruik van biomassa 19 megaton CO2 uitgestoten, 16 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie. Milieuactiviteiten.

Cijfers
Artikelen

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Leveringen aan raffinaderijen, petrochemie en overige afnemers. Verbruik totaal, als grondstof, als brandstof naar diverse aardolieproducten.

Cijfers

Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Milieusector; arbeidsvolume en toegevoegde waarde, activiteiten, 1995-2011

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie Milieuactiviteiten, Milieusector

Cijfers

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019

Toelichting bij cijfers die inzage geven in de kosten en het verbruik van energie door bedrijven en huishoudens

Publicaties

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad 1946-2015

Productie, invoer, uitvoer, bunkers, verbruik voor omzetting en finaal verbruik van raffinaderijen, petrochemische industrie en groothandel.

Cijfers

Aardolieproducten

Een vloeibare, fossiele brandstof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen.

Overig

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffen, bestemming

Cijfers

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid 2022

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.

Cijfers

Niet-energetisch finaal gebruik

Gebruik van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is, waarbij de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig blijft.

Overig

Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen

De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 22,3 miljard euro in 2021, ongeveer 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Definities

Wat is brede welvaart? Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de...

Overig

Definities

Wat is brede welvaart? Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de...

Overig
Overig

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Artikelen

Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn

Artikelen

Energieomzetting

Het veranderen van de ene energiedrager in de andere.

Overig

Energieverbruik; bejaardenoorden, 1980 - 2000

Energieverbruik in de bejaardenoorden. Aardgas, elektriciteit, huisbrandolie en andere energiedragers.

Cijfers