Zoekresultaten

834 resultaten voor flora
834 resultaten voor flora

Pagina 32 van 34

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008

Cijfers

Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016

Werkzame personen, arbeidsjaren, uitgaven voor eigen R&D activiteiten, bedrijfsgrootte en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Werkzame personen, arbeidsjaren,uitgaven voor eigen R&D activiteiten SBI 2008, bedrijfsomvang

Cijfers

Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid naar geslacht en andere persoonskenmerken

Cijfers
Cijfers

Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen 1995-2015

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's

Cijfers

Internationale goederenstromen in 2019

Rapportage over de internationale goederenstromen van en naar Nederland in 2019. In deze rapportage onder andere aandacht voor de herkomst en bestemming van de goederenstromen, soort goederen en de...

Publicaties

Milieurekeningen; emissies naar lucht 1990-2009

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Bbp, productie en bested.; Productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 1995-2016

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Bedrijfstakken van herkomst

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio, 2007-2015

Zelfstandige volgens voornaamste inkomensbron Type zelfstandige, Branche, Regio, Jaar

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio

Cijfers

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstakken/branches (SBI93) 2000-2008

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro

Cijfers

Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008

Inwoners en woningen naar contouren en regio 2008. Risico- en beleidscontouren, gemeenten

Cijfers

Sectorrekeningen; (sub)sectorspecifieke detailgegevens 1988 - 2012

Belastingen, subsidies, sociale premies en uitkeringen, inkomens - en kapitaaloverdrachten en (sub)sectorspecifieke gegevens.

Cijfers

Mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie, 1994-2009

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers

Opbrengst milieuheffingen, -belastingen en verwijderingsbijdragen;1987-2009

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen Betalingsplichtigen

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2018), 2011-2017

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1969-2016

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers