Zoekresultaten

8226 resultaten voor brandweerregio
8226 resultaten voor brandweerregio

Pagina 2 van 330

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten

Cijfers

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio

Cijfers

Werkloosheid naar regio

Dashboard arbeidsmarkt: werkloosheidscijfers per provincie

Overig

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio

Cijfers

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio

Cijfers

Arbeidsparticipatie naar regio

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de arbeidsdeelname per provincie

Overig

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Cijfers

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente

Cijfers

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstak, regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken (SBI 2008) Bedrijfstakken en regio

Cijfers

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio

Cijfers

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio

Cijfers

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio

Cijfers

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel

Cijfers

Openstaande vacatures naar regio

In het derde kwartaal van 2020 nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Overig

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar type Woningen, bedrijfsgebouwen, GWW, machines en installaties naar regio

Cijfers

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente

Cijfers

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Zorgwoonruimten Type zorgwoonruimte, regio

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde opbrengsten gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, persoonskenmerken, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning,overig); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio

Cijfers