Zoekresultaten

4805 resultaten voor betalingsachterstanden
4805 resultaten voor betalingsachterstanden

Pagina 5 van 193

Geldhoeveelheid (M1)

De in omloop zijnde bankbiljetten en munten en tegoeden die onmiddellijk in contanten kunnen worden omgewisseld of die kunnen worden gebruikt voor girale betalingen.

Overig

Omzetgroei gww blijft achter

Land + Water, nummer 5, mei 2008

Artikelen

Nettomilieulasten

De som van de jaarlijkse netto kosten van eigen milieumaatregelen, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en...

Overig

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

Welke indicatoren, definities, methoden, data en bronnen heeft het CBS gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022?.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022

Eerste kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Besluit (juridisch)

Schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, waarmee een wijziging van rechten of plichten tot stand wordt gebracht.

Overig

Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart

Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart dan respectievelijk hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond.

Artikelen

Waardering in lopende prijzen

Waardering van stromen en standen in een bepaalde verslagperiode worden gewaardeerd tegen de prijzen van diezelfde periode.

Overig

Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken

Overzicht van bedrijven die per 31 augustus 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om de betaling van hun belastingen uit te stellen in verband met corona. De tabel bevat gegevens uitgesplitst naar...

Cijfers

Inkomensoverdrachten

Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om lange-termijnuitgaven van de ontvanger te financieren.

Overig

Overhevelingstoeslag

Een toeslag op het salaris en/of uitkering die door de werkgever of uitkerende instantie betaald wordt als compensatie voor de werknemers en/of uitkeringsgerechtigden te betalen sociale premies.

Overig

Kapitaaloverdracht

Betaling waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die drukt op het vermogen van de betaler of dient om investeringen in vaste activa of andere langetermijnuitgaven van de ontvanger te...

Overig

Eigen betalingen zorg

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Cijfers

Faillissement

Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de...

Overig
Artikelen

Goederenexport naar VK blijft achter

De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het VK bedroeg in 2017 39 miljard euro, vrijwel evenveel als in 2016

Artikelen

Operational lease

Een opzegbare overeenkomst tussen lessee en lessor tot het verlenen/verkrijgen van het recht op het gebruik van een zelfstandig materieel kapitaalgoed gedurende een bepaalde tijd tegen betaling van...

Overig
Artikelen

Loondispensatieregeling

Regeling die een werkgever de mogelijkheid biedt een ontheffing te krijgen van de verplichting om het wettelijk minimumloon of het normale CAO-loon te betalen aan werknemers die ten gevolge van...

Overig

Geregistreerd partnerschap

Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.

Overig

Subsidies

Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Premies pensioen, vut/ inkoopsommen

De werkgeversbijdragen voor onder meer pensioen, vut en dergelijke regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan...

Overig