Zoekresultaten

4804 resultaten voor betalingsachterstanden
4804 resultaten voor betalingsachterstanden

Pagina 3 van 193

Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder op. Er kwamen...

Artikelen

Overheidsschuld duikt eind derde kwartaal onder 50 procent van het bbp

De overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op 49 procent. Dit is ruim 3 procentpunt lager dan begin van het jaar. Het saldo van...

Artikelen

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart

Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart dan respectievelijk hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond.

Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022

Derde kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Vakantieganger

Een persoon die een vakantie doorbrengt. Achter iedere vakantie staat één vakantieganger

Overig

Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

Cijfers

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022

Tweede kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2021

De tabel bevat, uitgesplitst naar gemeente, gegevens over verzekerden Zorgverzekeringswet met een betalingsachterstand, waarvan de bestuursrechtelijke premie is opgeschort en die daardoor niet tot de...

Cijfers

Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019

Deze tabellen bevatten informatie over aantal personen met pensioenaanspraken per geboortejaar, uitgesplitst naar bedrag opgebouwd ouderdomspensioen en migratieachtergrond, stand per 31-12-2019

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Onbetaalde arbeid (NR)

Arbeid waar geen betaling tegenover staat.

Overig

Snelle indicatoren Goederenvervoer

Dit dashboard bevat informatie over de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week.

Dashboards

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.

Personen tot de AOW-leeftijd met opbouw van AOW-aanspraken, uitgesplitst naar actieve/niet-actieve opbouw, leeftijd en migratieachtergrond, stand ultimo jaar in de periode 2015-2020.

Cijfers

Duration

Maatstaf voor de looptijd van alle uitkeringen (rente + aflossingen) van een obligatie. De maatstaf is gelijk aan de gemiddelde resterende looptijd, waarbij elke looptijd van de afzonderlijke...

Overig

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

Eenmalige en standaard garanties, kapitaalgoederenvoorraad buiten balans, publiek-private samenwerkingsverbanden, overheidsectoren.

Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020

gegevens over werknemers die in 2020 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2020 nog in de WIA...

Cijfers

Beroepsvervoer

Het vervoer van goederen en/of personen tegen betaling, voor rekening van derden.

Overig

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Retributie

Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst.

Overig

Handelsverkeer in de luchtvaart

Alle verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen met als doel het vervoeren van reizigers, vracht en post tegen betaling.

Overig