Zoekresultaten

369 resultaten voor Participatiewet
369 resultaten voor Participatiewet

Pagina 1 van 15

Algemene bijstandswet (ABW)

Tot 1 januari 2004 bestaande wettelijke sociale voorziening die als doel heeft om financiële bijstand te verlenen aan personen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van...

Overig

Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet

Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet, 201901 t/m 202212

Overig

Wet werk en bijstand (WWB)

Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en...

Overig

SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2022 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en- fraudestatistiek

Korte onderzoeksbeschrijving bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Overig

Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201812.

Overig

Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW

Periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Overig

Niet-uitkeringsgerechtigde (in het kader van de Participatiewet)

Een persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en die geen recht heeft op een...

Overig

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, uitkeringsduur

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio

Cijfers

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur

Cijfers

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.

Cijfers

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2021

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2022

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2022

Cijfers

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Cijfers

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief

Definitieve tabellen met informatie over indicatoren in 2021 voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen.

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2020

Cijfers

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties
Cijfers

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig

Voorlopige tabellen met informatie over indicatoren in 2021 voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen.

Cijfers

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering

Cijfers

Rapportage Waarschuwingen 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2021 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Cijfers