Zoekresultaten

4017 resultaten voor Ministerie van OCW
4017 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 1 van 161

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 en oktober 2021 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2019/’20.

Cijfers

Bijstelling onderwijsachterstandenindicator

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de...

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2018/’19

Cijfers

Competenties, kennis en vaardigheden op het werk

Het CBS doet onderzoek naar de opleidingsactiviteiten van bedrijven. Doel is inzicht te krijgen in het opleidingsbeleid, de inhoud en de uitgaven aan bedrijfsopleidingen. Op verzoek van het...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

De vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor het leerplus arrangement voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties

Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Monitor Laaggeletterdheid van het proefjaar 2022. De monitor heeft als uiteindelijke doel de aanpak van laaggeletterdheid te kunnen monitoren en dit...

Publicaties

Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-studenten uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers

De vo-indicator voor praktijkonderwijs

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor het leerplus arrangement voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.

Cijfers

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, oktober 2020

Gegevens over huishoudens waarin minimaal één persoon als leraar in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs werkzaam is.

Cijfers

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekening 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in...

Publicaties

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers

Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs

Het CBS doet onderzoek naar de studiepuntenmobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Doel is inzicht te krijgen in vormen van mobiliteit: vragen gaan over de duur van het verblijf in het...

Publicaties

Afgestudeerden in het hoger onderwijs

Het CBS onderzoekt studiepuntenmobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Doel: inzicht te krijgen in de kansengelijkheid van studenten. Heeft men aandoeningen of ziekten. Belemmeren die...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2019/'20.

Cijfers

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2020

Gegevens over huishoudens waarin minimaal één persoon in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs werkzaam is.

Cijfers

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules van de vo-indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekening 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in...

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2020/'21.

Cijfers

Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2017/’18.

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2022

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2020/’21 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers