Zoekresultaten

4468 resultaten voor Ministerie van OCW
4468 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 1 van 179

Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022

Het ministerie van LNV heeft aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om op basis van gegevens uit de financiele verslaglegging de financiele stromen van LNV in kaart te brengen.

Cijfers

CBS en ministerie van Buitenlandse Zaken verlengen Convenant Globalisering

Hoe vergaat het Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn?

Artikelen

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten; herziene versie

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Instroom verdachten Openbaar Ministerie, 2016-2022

Unieke verdachten die met een strafzwaarte van minimaal 4 jaar zijn ingestroomd bij het Openbaar Ministerie, 2016-2022

Cijfers

CBS en ministerie van Justitie en Veiligheid continueren samenwerking

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het CBS ondertekenden op 21 september jl. een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst over de levering van data door JenV aan het CBS.

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23

Tabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2023 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2022/'23

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-studenten 2022/’23

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-studenten uit studiejaar 2022/'23.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2019-2023

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2019/’20 tot met...

Publicaties

Regionale verdeelsleutel op basis van risicoscores voor voortijdig schoolverlaten

OCW stelt middelen beschikbaar om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. OCW is op zoek naar een nieuwe manier op dit geld te verdelen over RMC-regio’s. Het CBS heeft daarom eerst modellen...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2020/’21

De tabellenset over de arbeidsmarktpositie in oktober 2021 en oktober 2022 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2020/’21.

Cijfers

De vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor het leerplus arrangement voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Competenties, kennis en vaardigheden op het werk

Het CBS doet onderzoek naar de opleidingsactiviteiten van bedrijven. Doel is inzicht te krijgen in het opleidingsbeleid, de inhoud en de uitgaven aan bedrijfsopleidingen. Op verzoek van het...

Publicaties

Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs

Het CBS doet onderzoek naar de studiepuntenmobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Doel is inzicht te krijgen in vormen van mobiliteit: vragen gaan over de duur van het verblijf in het...

Publicaties

Door- en uitstroom mbo-studenten 2021/’22

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-studenten uit studiejaar 2021/'22.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2021/’22

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2022 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2021/'22.

Cijfers

De vo-indicator voor praktijkonderwijs

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor het leerplus arrangement voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Factsheets Brede Welvaart bij departementale begrotingen op Prinsjesdag

Het CBS publiceert ieder jaar op Verantwoordingsdag de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Artikelen

Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Monitor Laaggeletterdheid van het proefjaar 2022. De monitor heeft als uiteindelijke doel de aanpak van laaggeletterdheid te kunnen monitoren en dit...

Publicaties

Achterstandsscores per samenwerkingsverband, 1 oktober 2022

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Cijfers

Fluctuaties achterstandsscores scholen

Brochure van OCW en het CBS die uitlegt waarom de achterstandsscores van scholen in het primair onderwijs van jaar tot jaar kunnen fluctueren.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2021/’22

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2021/'22.

Cijfers

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 21/’22

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers

Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022 (herzien)

Achterstandsscore per vo-school, 1 oktober 2022.

Cijfers