Zoekresultaten

262 resultaten voor HALT
262 resultaten voor HALT

Pagina 2 van 11

4 duizend jongeren naar Halt vanwege vuurwerk

In 2008 zijn 4 duizend jongeren naar Bureau Halt verwezen wegens een vuurwerkdelict. Dit is bijna een vijfde van de Halt-jongeren in 2008.

Artikelen

Jeugdcriminaliteit daalt

De jeugd van tegenwoordig is veel braver dan acht jaar geleden. Jongeren zijn de hele dag actief op internet, waardoor zij aan klassieke straatcriminaliteit minder toe komen. Keerzijde is wel, dat de...

Artikelen

Banksparen gewild alternatief

Eind 2011 hebben Nederlandse huishoudens bijna 11 miljard euro ingelegd in bankspaarproducten. Dat is bijna 5 miljard euro (ruim 80 procent) meer dan een jaar eerder en bijna vijf keer zoveel als in...

Artikelen

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, Veilig thuis-regio

Casussen met overdrachten door Veilig Thuis type organisatie van overdracht, bestaande of nieuwe hulp, regio

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro.

Cijfers

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

adviezen en meldingen Veilig Thuis rol/functie en organisatie melder, duur geweld, regio

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig

Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de gezondheid en het zorggebruik van mensen, uitgesplitst naar het wel of niet hebben van een aanvullende verzekering. Met focus op zorggebruik dat vanuit...

Publicaties

Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

Tabel met het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

Cijfers

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Circulaire economie en de Sustainable Development Goals

De SDG’s en circulaire economie zijn onderdeel van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid. Informatie over hoe beide invalshoeken elkaar beïnvloeden is daarom belangrijk. Het rapport beschrijft hoe...

Publicaties

Deelnamekosten

Hieronder volgen de kosten die verbonden zijn aan deelname aan de VM 2021

Overig

Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Kan er met de gegevens en onderwijsindelingen van het CBS een goed onderscheid worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch opgeleiden? Is de indeling in praktisch en theoretisch opgeleiden een...

Publicaties

Wat is synthetische data?

Synthetische data simuleren kenmerken van relaties tussen personen en objecten (bijvoorbeeld een school of een wijk), waardoor de realiteit kan worden nagebootst zonder dat de persoon of het object...

Overig

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring van de CBS-website

Overig

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Inkomensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020

Nabijheid van OV-halte (anders dan een treinstation) per auto in 2020

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers